Οἱ τελευταῖες μέρες καὶ ἡ κοίμησή τοῦ ἁγίου Σωφρονίου

Ἐρώτηση: Μπορεῖτε νὰ μᾶς πεῖτε κάτι ἀπὸ τὶς τελευταῖες ἡμέρες τῆς ζωῆς τοῦ π. Σωφρονίου; Ἀπάντηση: Δὲν ξέρω τί νὰ πῶ. Ἦταν «ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ», μὲ ὅλο του τὸ εἶναι ἀπορροφημένο ἀπὸ τὸν Θεὸ μέχρι τὸ τέλος. Εὐγενὴς καὶ ἀρχοντικὸς ὅπως ἦταν, ὅταν μᾶς μιλοῦσε στὰ ρωσικὰ ἢ στὰ ἑλληνικά, ποτὲ δὲν χρησιμοποιοῦσε τὸν ἑνικό, …

Οἱ τελευταῖες μέρες καὶ ἡ κοίμησή τοῦ ἁγίου Σωφρονίου Read More »

Ἅγιοι Πάντες, παράταση τοῦ μυστηρίου τοῦ Χριστοῦ

Ὀμιλία στὸ zoom στὰ ἀγγλικὰ μὲ ταυτόχρονη μετάφραση στὰ ἐλληνικά Ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο μὲ τὰ χέρια Του ἀπὸ τὸ χῶμα τῆς γῆς. Ἱερούργησε τὸ προοίμιο τῆς Πεντηκοστῆς, ἐμφυσώντας στοὺς ρώθωνες τοῦ Ἀδὰμ «πνοὴν ζωῆς», τὸ Πνεῦμα Του τὸ Ἅγιο, «καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν». Ὁ ἄνθρωπος, ὅμως, ἀφρόνως παρήκουσε τὴ θεία …

Ἅγιοι Πάντες, παράταση τοῦ μυστηρίου τοῦ Χριστοῦ Read More »

Ἡ ἀληθινὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ

samaritan woman

Kυριακὴ της Σαμαρείτιδος, 14 Μαΐου 2023 Στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο, δίδονται ἀπαντήσεις σὲ φλέγοντα θέματα τῆς πνευματικῆς ζωῆς, τόσο ποιμαντικῆς φύσεως ὅσο καὶ ὑψηλὰ θεολογικῆς. Ὁ Χριστὸς στὴ στιχομυθία Του μὲ μιὰ γυναίκα αἰρετικὴ καὶ διαβεβλημένη ἔδωσε ὑπόδειγμα γιὰ τὴν καρποφόρο διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου Του καὶ ἀποκάλυψε ποιά εἶναι ἡ ἀληθινὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ. Μετὰ τὴν …

Ἡ ἀληθινὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ Read More »

Ἀναφορά στὴ θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου (βιβλιοπαρουσίαση)

Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποτελεῖ διεύρυνση τῆς διατριβῆς μου «Ἡ πραγμάτωση τῆς ὑποστατικῆς ἀρχῆς στὴ Θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου», ποὺ ὑποβλήθκε στὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τὸ 1998. Ἀπὸ τότε εἶχα τὴν ἐπιθυμία νὰ προχωρήσω σὲ μιὰ ὁλοκληρωμένη παρουσίαση τῆς διδασκαλίας τοῦ Γέροντος Σωφρονίου. Ἴσως δὲν μπόρεσα οὔτε τώρα νὰ πραγματοποιήσω …

Ἀναφορά στὴ θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου (βιβλιοπαρουσίαση) Read More »

Φιλοτιμία ἀγάπης – ἀποσπάσματα

Ὄντως, στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων ὁ μοναχισμὸς εἶναι παράδοξο φαινόμενο. Ὁ κόσμος ἀποτινάσσει ἀπὸ πάνω του τὸν ζυγὸ τῆς ταπεινώσεως, θέλοντας νὰ ἀποφύγει τὸν πόνο καὶ τὰ παθήματα. Ἐνῶ ὁ μοναχός, προσπαθώντας νὰ παραμείνει στὸν «συσσεισμὸ» τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, φέρει διαρκῶς τὸν ζυγὸ αὐτὸν καὶ γεύεται τὴ δύναμη ποὺ ἐναποκρύβει. Κάθε φορὰ ποὺ ταπεινώνει …

Φιλοτιμία ἀγάπης – ἀποσπάσματα Read More »

Ἑσπερινὸς Κυριακῆς τῆς Συγχωρήσεως

Ὁ Θεὸς ποθεῖ νὰ μᾶς δεχθεῖ ὡς τέκνα Του στὴν αἰώνια Βασιλεία Του καὶ γι’ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία αὐτὴν τὴν περίοδο διαπνέεται ἀπὸ μεγάλη χάρη ποὺ προσφέρεται σὲ ὅλους ὅσοι ποθοῦν νὰ λάβουν πείρα Ἀναστάσεως ἀκολουθώντας τὸ πρόγραμμά της. Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ εἶναι μιὰ πορεία. Στὸ Εὐαγγέλιο τὸ Κατὰ Ματθαῖον ὁ Θεὸς λέει γιὰ τὸν …

Ἑσπερινὸς Κυριακῆς τῆς Συγχωρήσεως Read More »

Shopping Basket
Basket
  • No books in the basket.
0