Ἅγιοι Πάντες, παράταση τοῦ μυστηρίου τοῦ Χριστοῦ

Ὀμιλία στὸ zoom στὰ ἀγγλικὰ μὲ ταυτόχρονη μετάφραση στὰ ἐλληνικά Ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο μὲ τὰ χέρια Του ἀπὸ τὸ χῶμα τῆς γῆς. Ἱερούργησε τὸ προοίμιο τῆς Πεντηκοστῆς, ἐμφυσώντας στοὺς ρώθωνες τοῦ Ἀδὰμ «πνοὴν ζωῆς», τὸ Πνεῦμα Του τὸ Ἅγιο, «καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν». Ὁ ἄνθρωπος, ὅμως, ἀφρόνως παρήκουσε τὴ θεία …

Ἅγιοι Πάντες, παράταση τοῦ μυστηρίου τοῦ Χριστοῦ Read More »

All Saints – An Image of the Holy Spirit

Zoom Talk on the Sunday of All Saints God formed man with His hands from the dust of the ground. Ιn a priestly manner, He performed the mystery of Pentecost by breathing into Adam’s nostrils ‘the breath of life’, His Holy Spirit, ‘and man became a living soul’. However, man foolishly disobeyed the divine precept …

All Saints – An Image of the Holy Spirit Read More »

Ἡ ἀληθινὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ

samaritan woman

Kυριακὴ της Σαμαρείτιδος, 14 Μαΐου 2023 Στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο, δίδονται ἀπαντήσεις σὲ φλέγοντα θέματα τῆς πνευματικῆς ζωῆς, τόσο ποιμαντικῆς φύσεως ὅσο καὶ ὑψηλὰ θεολογικῆς. Ὁ Χριστὸς στὴ στιχομυθία Του μὲ μιὰ γυναίκα αἰρετικὴ καὶ διαβεβλημένη ἔδωσε ὑπόδειγμα γιὰ τὴν καρποφόρο διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου Του καὶ ἀποκάλυψε ποιά εἶναι ἡ ἀληθινὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ. Μετὰ τὴν …

Ἡ ἀληθινὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ Read More »

The Source of Inspiration for the Life to Come

Sunday of the Myrrhbearers One might ask why this long preparation for the gift of both the Resurrection and Pentecost is needed, since God never ceases to bestow His benefits on us. It is because being defiled by sin, man is not able to receive even a little grace from God. He must cultivate within …

The Source of Inspiration for the Life to Come Read More »

The Godly Competition of the Saints

Fifth Sunday of Great Lent: Sunday of Saint Mary of Egypt In the person of St Mary of Egypt, whom we feast today, we can clearly discern the fact that whosoever embraces the Cross of Christ, finds healing and is led into a supernatural transformation of his existence, in which the indestructible power of the …

The Godly Competition of the Saints Read More »

Shopping Basket
Basket
  • No books in the basket.
0