Γράμματα στὴ Ρωσία

£16.00

Availability: In stock

Weight 0.500 kg
Dimensions 21.5 × 15 × 2.5 cm
Author

Language

Book cover

Pages

Publisher

Edition

Publication year

ISBN


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγὴ

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Παιδικὰ χρόνια – Nεότητα – Παρίσι – Ἄθως – Ἡ πάλη μὲ τὸν Θεὸ – Ἡ συνάντηση μὲ τὸν Γέροντα Σιλουανὸ – Τὸ πρόβλημα τῆς δημιουργικότητας – Τὸ εἶναι ἔχει πρόσωπο – Ἡ ἀποκάλυψη ποὺ δόθηκε στὸν Μωυσῆ – Ἡ ἐνανθρώπηση – Τὸ νέο βιβλίο καὶ οἱ βασικὲς ἰδέες του.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΩΝΩΦ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΒΑ (ΣΑΧΑΡΩΦ)

Ἐπιστολὴ 1: Ἐντυπώσεις ἀπὸ τὴν πρώτη συνάντηση μὲ τὴν οἰκογένεια μετὰ τὸν χωρισμό. Γιὰ τὴ στενότητα τῆς ἐπίγειας ζωῆς.

Ἐπιστολὴ 2: Ἡ συγγραφική του ἐργασία. Οἱ νέες προσευχὲς ποὺ συνέταξε. Τὰ προνόμια τῆς ἐρημικῆς ζωῆς. Ἡ ἀληθινὴ ἐλευθερία. Τὸ βιβλίο Ὁ Γέροντας Σιλουανὸς καὶ ἡ μετάφρασή του στὴν ἀγγλική. Ἡ μετάνοια.

Ἐπιστολὴ 3: Ἀναζήτηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, λάθη καὶ ζωντανὴ ἐμπειρία. Ἡ προσευχὴ δὲν μένει χωρὶς ἀποτέλεσμα. Τὸ βιβλίο Ὁ Γέροντας Σιλουανὸς καὶ ἡ εὐθύνη γι’ αὐτό. Ἡ ἰδιαιτερότητα τῶν ἔργων τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ ἡ συμφωνία τῆς θεωρίας τους.

Ἐπιστολὴ 4: Ἡ προσευχὴ καὶ οἱ μορφές της στὸν σύγχρονο κόσμο. Ἡ λειτουργικὴ προσευχή. Πῶς πρέπει νὰ προσευχόμαστε.

Ἐπιστολὴ 5: Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ 1905 γιὰ τὴ λειτουργικὴ μεταρρύθμιση. Οἱ λειτουργικὲς προσευχὲς καὶ ἡ τέλεση τῆς Λειτουργίας.

Ἐπιστολὴ 6: Ζωὴ σὲ δύο ἐπίπεδα: Πῶς νὰ ἀγαπᾶμε τοὺς ἀνθρώπους.

Ἐπιστολὴ 7: Ἡ ἀνοικοδόμηση τῆς μονῆς. Ὑπομονὴ στὰ παθήματα. Ὁ ἄνθρωπος -εἰκόνα καὶ ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ- καὶ ἡ παραμόρφωσή του. Σχόλια γιὰ τὴ μετάφραση τοῦ βιβλίου Ὁ Γέροντας Σιλουανός.

Ἐπιστολὴ 8: Ἡ ἀνοικοδόμηση τῆς μονῆς. Οἱ κριτικὲς τοῦ τύπου.

Ἐπιστολὴ 9: Ὁ σύγχρονος κόσμος. Ἡ ἀνέγερση ναοῦ καὶ οἱ ἀσματικὲς ἀκολουθίες.

Ἐπιστολὴ 10: Ἡ ἐνασχόληση τοῦ Γέροντος Σωφρονίου μὲ τὴν ἁγιογραφία. Ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ τραγωδία τοῦ κόσμου.

Ἐπιστολὴ 11: Ἡ καθημερινὴ ζωή.

Ἐπιστολὴ 12: Ἡ τραγωδία τοῦ κόσμου καὶ ἡ μοίρα του.

Ἐπιστολὴ 13: Ὁ αἰώνας μας.

Ἐπιστολὴ 14: Ἡ ἀνάσταση. Ὁ ὅσιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος καὶ ὁ Γέροντας Σιλουανός. Ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο αὐτὸ ἀναπόφευκτα πάσχει.

Ἐπιστολὴ 15: Ἐντυπώσεις ἀπὸ τὸ ταξίδι στοὺς Ἁγίους Τόπους.

Ἐπιστολὴ 16: Προσκύνημα στοὺς Ἁγίους Τόπους. Ἡ ἀντίφαση ἀνάμεσα στὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὸ πῶς αὐτὸς ἐμφανίζεται στὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα. Τὰ ὅρια μεταξὺ τῆς ἐπιτρεπτῆς ἡσυχίας καὶ τῆς ἐγκράτειας γιὰ τὸν κοσμικὸ ἄνθρωπο. Ἡ σωτηρία.

Ἐπιστολὴ 17: Ἡ χρίση μὲ ἔλαιο.

Ἐπιστολὴ 18: Τὸ μυστήριο τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων τῶν ἀνθρώπων.

Ἐπιστολὴ 19: Εὐχὲς γιὰ τὴν ὀνομαστικὴ ἑορτή.

Ἐπιστολὴ 20: Ἡ ἀπώλεια τῆς συνείδησης τῶν συγχρόνων ἀνθρώπων ὅτι εἶναι τέκνα τοῦ ἀνάρχου Πατρός. Υἱοθεσία.

Ἐπιστολὴ 21: Ἡ παρεξήγηση καὶ ἡ «ἀμνηστία». Ὁ φόρτος τοῦ πνευματικοῦ ἔργου. Ἡ προετοιμασία γιὰ τὸν θάνατο.

Ἐπιστολὴ 22: Ἡ ἀνέγερση ναοῦ. Ἡ πασχάλια ἀκολουθία.

Ἐπιστολὴ 23: Ὁ Χριστὸς δικαιώνει τὸν Θεὸ μπροστὰ στὸν κόσμο καὶ τὸν ἄνθρωπο μπροστὰ στὸν Θεό. Ἡ ἀποστασία. Ἡ πνευματικὴ ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀπαραίτητη πρωτίστως γιὰ τὴν εἰρήνη ὅλου τοῦ κόσμου.

Ἐπιστολὴ 24: Ἡ ἡμέρα τοῦ θανάτου, τὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς ζωῆς μας.

Ἐπιστολὴ 25: Τὸ τέλος τῆς ἀδελφῆς του Αἰκατερίνης καὶ ἡ προσευχὴ γι’ αὐτήν.

Ἐπιστολὴ 26: Ὁ θάνατος. Ἡ ἀνέγερση ναοῦ. Ἡ δυτικὴ ἐκκλησιαστικὴ τέχνη καὶ ἡ ἰδέα τῆς δημιουργίας ἑνὸς ὀρθόδοξου ναοῦ.

Ἐπιστολὴ 27: Ἀπὸ τὴν προσευχὴ γιὰ τοὺς οἰκείους μας στὴν προσευχὴ γιὰ ὅλους τοὺς λαούς. Ὁ γνόφος τῆς ἄγνοιας τοῦ τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Ὅταν ἡ αἰωνιότητα ἀποκαλύπτεται στὴν ψυχή.

Ἐπιστολὴ 28: Ἡ ἀκηδία, ἡ λύπη καὶ ἡ ἀπόγνωση. Ἡ γνώση τοῦ εἶναι. Τί εἶναι ἁμαρτία. Ἡ μέλλουσα ζωή.

Ἐπιστολὴ 29: Πασχάλιος χαιρετισμός.

Ἐπιστολὴ 30: Ἡ ὑπερνίκηση τοῦ κόσμου. Ἡ ἀπομόνωση τοῦ Γέροντα.

Ἐπιστολὴ 31: Ἡ διαίσθηση, τὰ ὄνειρα καὶ τὰ συμπεράσματα τοῦ λογικοῦ μας. Ἡ ἀληθινὴ κρίση. Ἡ προσευχὴ γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς.

Ἐπιστολὴ 32: Ἐργασία πάνω στὸν ἑαυτό της. Διαίσθηση καὶ ἁγιότητα.

Ἐπιστολὴ 33: Ἡ ἐπιστημονικὴ ἀμάθεια.

Ἐπιστολὴ 34: Γιὰ τὴν Ἱσπανία. Ἡ ἀναγκαιότητα γιὰ τὸν χριστιανὸ νὰ ἀνοίξει τὸν ἑαυτό του σὲ ὅλα. Ἡ ἑνότητα. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος. Ἡ ἀληθινὴ νίκη.

Ἐπιστολὴ 35: Οἱ Ἰησουΐτες καὶ ἡ Ἱσπανία.

Ἐπιστολὴ 36: Τὸ μυστήριο τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων καὶ ἡ ἀνθρώπινη τύφλωση.

Ἐπιστολὴ 37: Εὐχὲς γιὰ τὴν ἡμέρα τῶν γενεθλίων.

Ἐπιστολὴ 38: Ἡ προσευχὴ «Πάτερ ἡμῶν». Ἡ συγχώρηση. Οἱ συνέπειες τῆς ἀμφισβήτησης τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ.

Ἐπιστολὴ 39: Ἡ ἀρρώστια του. Τὸ νόημα τοῦ ἐρχομοῦ μας στὸν κόσμο, ἡ ὀδυνηρὴ καλλιέργεια-προετοιμασία τοῦ ἑαυτοῦ μας γιὰ τὴν αἰωνιότητα «κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν» Θεοῦ. Ἡ ἀρχὴ τοῦ προσώπου καὶ ἡ ἀφομοίωση τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ.

Ἐπιστολὴ 40: Οἱ εἰκόνες καὶ ὁ σύγχρονος πολιτισμός. Ἡ πνευματικὴ ἐξυγίανση τοῦ λαοῦ. Χωρὶς ταπείνωση δὲν ὑπάρχει ἀγάπη.

Ἐπιστολὴ 41: Ἡ ἐλευθερία τῆς ἐπιλογῆς στὴν ἀποδοχὴ τοῦ δώρου τῆς ζωῆς.

Ἐπιστολὴ 42: Ἡ ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ γιὰ τοὺς «ἐλαχίστους». Ὁ σύγχρονος κόσμος.

Ἐπιστολὴ 43: Ἡ σταύρωση τῆς Θείας Ἀγάπης στὸν παρόντα κόσμο. Μήπως μᾶς ἐπιβλήθηκε ἡ ὕπαρξή μας; Οἱ αὐτοκτονίες. Τὸ νόημα τῆς ὑπάρξεως. Ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καὶ οἱ ἁγιογράφοι.

Ἐπιστολὴ 44: Γιὰ τὴν ἀδελφή του ποὺ ἀποχώρησε ἀπὸ τὴ ζωὴ σὲ κατάσταση ἀπογνώσεως.

Ἐπιστολὴ 45: Ἡ οὐσία τῆς ἀπογνώσεως. Ἡ προσευχὴ γιὰ τὴ μεταστᾶσα ἀδελφή. Ὁ ἀντίχριστος.

Ἐπιστολὴ 46: Ἡ ἀπόλυτη κρίση. Πῶς νὰ πεθάνει κάποιος. Ἡ προσευχὴ γιὰ τὴν ἀδελφή του.

Ἐπιστολὴ 47: Ὁ σύγχρονος κόσμος καὶ ἡ σχέση του πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

Ἐπιστολὴ 48: Τὰ γηρατειὰ εἶναι ἡ σημαντικότερη περίοδος τῆς ζωῆς.

Ἐπιστολὴ 49: Ἡ σύγχρονη ἐκκλησιαστικὴ ζωή. Τὸ ἄρθρο «Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας». Ἡ ἀμοιβαία σχέση τοῦ γενικοῦ καὶ τοῦ μερικοῦ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή.

Ἐπιστολὴ 50: .Ἐντυπώσεις ἀπὸ τοὺς καθεδρικοὺς ναοὺς τῆς Μόσχας.

Ἐπιστολὴ 51: Ἡ εἰκόνα «ὁ Σωτήρας μὲ χρυσὴ κόμη».

Ἐπιστολὴ 52: Ὁ φόρτος ἐργασίας καὶ ἡ ἀνεπάρκεια τοῦ χρόνου.

Ἐπιστολὴ 53: Ἡ ἔρημος καὶ ἡ προσευχὴ γιὰ τὸν κόσμο κατὰ τὸν καιρὸ τοῦ πολέμου. Ἡ διακονία του.

Ἐπιστολὴ 54: Tὸ νέο βιβλίο. Ἡ γνώση Ἐκείνου ποὺ εἶναι Ἀρχὴ τῶν πάντων. Tὸ νόημα τῆς πίστεως.

Ἐπιστολὴ 55: Ἡ ἀνθρώπινη ἀχαριστία καὶ ὁ τρόπος ἀντιμετώπισής της. Ἡ συμπάθεια πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Ἡ ὁδὸς γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Ἐπιστολὴ 56: Οἱ προσευχόμενοι.

Ἐπιστολὴ 57: Ἡ προσευχὴ γιὰ τὸν κόσμο καὶ ἡ διαστροφὴ τῶν ἀνθρώπων. Ἡ δωρεὰ τῆς ἱερωσύνης καὶ τοῦ μοναχισμοῦ.

Ἐπιστολὴ 58: Ἡ μοναχὴ Ἐλισάβετ. Ἡ ἀνέγερση τοῦ νέου κτηρίου.

Ἐπιστολὴ 59: Ὁ ἀδελφός του Νικόλαος. Πῶς εἶναι δυνατὴ ἡ εἰρήνη πάνω στὴ γῆ. Ὁ δρόμος γιὰ τὴν κατανόηση τῆς ἀπόλυτης δικαιοσύνης. Ἡ θεωρία τῆς πτώσεως, ποὺ προϋποθέτει τὴ μετάνοια. Ἡ ἐπαφὴ τοῦ αἰωνίου πνεύματος.

Ἐπιστολὴ 60: Τὰ γηρατειά. Τὸ ὅριο τῆς γνώσεως, ἡ θεολογία καὶ ἡ σοφία. Ἡ ἀπόγνωση. Ἡ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν.

Ἐπιστολὴ 61: Ταξίδι στὴν Ἰταλία. Ἡ Σινδόνη τοῦ Τορίνο.

Ἐπιστολὴ 62: Τὰ γηρατειά του. Ἡ ἐπιτυχία τοῦ βιβλίου His Life is Mine.

Ἐπιστολὴ 63: Ἡ σύγχρονη κατάπτωση τῶν ἀνθρώπων.

Ἐπιστολὴ 64: Ὁ διχασμὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ὑπερνίκησή του στὸ φῶς τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ.

Ἐπιστολὴ 65: Γιὰ τὸ φῶς καὶ τὸ σκοτάδι μέσα στὸν ἄνθρωπο. «Μὴν ἀπελπίζεσαι»!

Ἐπιστολὴ 66: Ἡ φοβερὴ ἐποχή μας καὶ τὸ τέλος τῆς ἱστορίας.

Ἐπιστολὴ 67: Γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ «οὐδέποτε ἐκπίπτει».

Ἐπιστολὴ 68: Γιὰ τὴν πίστη στὸν Θεὸ καὶ τὴν Ἀνάσταση. Γιὰ τὸ βιβλίο του «Ὀψόμεθα τὸν Θεὸν καθώς ἐστι».

Ἐπιστολὴ 69: Γιὰ τὸ βιβλίο «Ὀψόμεθα τὸν Θεὸν καθώς ἐστι».

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΜΕΩΝΟΒΑ ΣΑΧΑΡΩΦ

Ἐπιστολὴ 70: Τὰ ταξίδια του. Τὰ γηρατειά.

Ἐπιστολὴ 71: Τὰ γηρατειά.

Ἐπιστολὴ 72: Ὅταν ἐσὺ ἀναπνέεις, τότε μὴν ξεχνᾶς ἐκείνους ποὺ πνίγονται.

Ἐπιστολὴ 73: Ὁ ρωσικὸς λαός. Τὸ ἰδεῶδες τῆς γνώσεως τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ καρδιά. Ἡ ἐπικαιρότητα.

Ἐπιστολὴ 74: Τὸ ταξίδι του στὴν Ἱσπανία.

Ἐπιστολὴ 75: Ἡ ἀνθρώπινη κακία.

Ἐπιστολὴ 76: Διάλογος μὲ τὸν πατέρα γιὰ τὶς ἐφημερίδες. Ὁ οὐρανός. Ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ ἐπικαιρότητα.

Ἐπιστολὴ 77: Γιὰ τὴν Ἱσπανία. Ἡ βιασύνη καὶ ἡ ἀπόγνωση. Τὸ αὐθεντικὸ νόημα τοῦ ἐρχομοῦ μας στὸν κόσμο.

Πίνακας ὀνομάτων καὶ τόπων
Ἀναλυτικό εὐρετήριο

Shopping Basket
Select Currency
EUREuro

New publication: Catalogue Raisonné vol.2

Until 1st of November 20% discount  on volumes 1 & 2

Catalogue Resonné vol.1 & 2 front

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing, you agree to their use. Learn more in our Privacy Policy.

Cookies Notice

Scroll to Top