Δίψα αἰώνιας ζωῆς

Ψιχία ἀπὸ τὴν τράπεζα τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου

«Τῆς Ἀναστάσεως τὴν πεῖραν εἰληφότες», εἰσερχόμαστε σὲ νέα περίοδο χάριτος ποὺ θεσπίζει ἡ Ἐκκλησία, γιὰ νὰ ἐξασκήσει ἐμᾶς, τὰ τέκνα της, νὰ βροῦμε ἄλλο τόπο ὄμορφο καὶ ἅγιο καὶ τέλειο, ὅπου θὰ γνωρίσουμε τὴ μακαριότητα τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Πατρός. Οἱ Εὐαγγελικὲς περικοπὲς κάθε Κυριακῆς, ἀλλὰ καὶ ἡ πλούσια ὑμνολογία ποὺ διασαφηνίζει καὶ ρίχνει φῶς στὰ νοήματα τους, καλλιεργοῦν τὴν ἀναμονὴ γιὰ τὴ δωρεὰ τῆς Πεντηκοστῆς. Ἡ ἄσκηση δὲν συνίσταται πλέον στὴ σωματικὴ κακοπάθεια, ἀλλὰ στὴν πνευματικὴ δίψα γιὰ «τὰ νάματα τῆς εὐσεβείας», γιὰ τὴ θεία αἰωνιότητα ἐν τῷ ἀνεσπέρῳ Φωτὶ τῆς Ἁγίας Τριάδας.

£13.00

Availability: In stock

Weight 0.710 kg
Dimensions 21 × 14.7 × 2.7 cm
Author

Language

Book cover

Pages

Publisher

Edition

Publication year

ISBN

Εἶναι ἀλυσιτελὲς νὰ ἐρευνοῦμε χρόνους καὶ καιρούς, ἀλλὰ χρειάζεται συνεχῶς νὰ ἐρευνοῦμε τὴν καρδιά μας, γιὰ νὰ τὴν καθαρίσουμε καὶ νὰ μὴν ἀφήσουμε τίποτε τὸ ἀλλότριο νὰ εἰσέλθει στὸν τόπο αὐτὸ ποὺ κατεξοχὴν ἀνήκει στὸν Θεό, καὶ ἔτσι νὰ καταξιωθοῦμε νὰ σταθοῦμε καὶ νὰ ἀντικρίσουμε τὸ πράο καὶ ἱλαρὸ βλέμμα τοῦ Παντοκράτορος Ἰησοῦ. Ἡ Ἡμέρα τοῦ Κυρίου πρέπει νὰ εἶναι ἀπρόσμενη, διότι κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ δοκιμασθεῖ «ὡς ἐν καμίνῳ» ἡ καρδιά μας. Θὰ ἀναφανοῦν ποιοί εἶναι αὐτοὶ ποὺ διακατέχονται ἀπὸ γνήσια ἀγάπη, ἰσχυρότερη τοῦ θανάτου ποὺ τοὺς περιβάλλει, αὐτοὶ ποὺ ἐνῶ καθεύδουν, ἡ καρδία τους ἀγρυπνεῖ, καὶ ὅπως οἱ φρόνιμες παρθένες ἔχουν ἀρκετὸ λάδι καὶ διατηροῦν τὴ λαμπάδα τῆς ψυχῆς τους καιομένη καὶ ἄσβεστη ὑπὸ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγικὸ Σημείωμα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
Α΄: Προσέγγιση τοῦ Κυρίου μὲ τίμια πάλη καὶ περίλυπη ἀγάπη
B΄: «Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες»
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Α΄: «Καὶ ὄψεσθε, καὶ χαρήσεται ἡ καρδία ὑμῶν, καὶ τὰ ὀστᾶ ὑμῶν ὡς βοτάνη ἀνατελεῖ»
B΄: «Ἦν καὶ αὐτὸς προσδεχόμενος τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ»
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
«Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προσέσχε μοι καὶ εἰσήκουσε τῆς δεήσεώς μου»
ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
«Διψῶσάν μου τὴν ψυχήν, εὐσεβείας πότισον νάματα»
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
«Φιλοτιμούμεθα εὐάρεστοι Αὐτῷ εἶναι», διότι Αὐτὸς πρῶτος μᾶς ἀγαπᾶ καὶ μᾶς τιμᾶ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
Α΄: «Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω»
B΄: «Φῶς εἰμι τοῦ κόσμου»
Η ΕΝΔΟΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
«Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος»
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Ἡ Ἀρχιερατικὴ Προσευχὴ τοῦ Κυρίου
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ, Η ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ
Α΄: «Πῦρ ἐκ πυρὸς προϊὸν»
B΄: «Ξένον ἄκουσμα, ξένον θέαμα, πῦρ διαιρούμενον εἰς νομὰς χαρισμάτων‌
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
Α΄: «Ἐν γαστρὶ ἐλάβομεν καὶ ὠδινήσαμεν καὶ ἐτέκομεν· πνεῦμα σωτηρίας Σου ἐποιήσαμεν ἐπὶ τῆς γῆς»
B΄: «Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχὴν»
Πίνακας Ἁγιογραφικῶν χωρίων 

Similar books...

Shopping Basket
Select Currency
EUREuro

New publication: Catalogue Raisonné vol.2

Until 1st of November 20% discount  on volumes 1 & 2

Catalogue Resonné vol.1 & 2 front

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing, you agree to their use. Learn more in our Privacy Policy.

Cookies Notice

Scroll to Top