Δίψα αἰώνιας ζωῆς

Ψιχία ἀπὸ τὴν τράπεζα τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου

«Τῆς Ἀναστάσεως τὴν πεῖραν εἰληφότες», εἰσερχόμαστε σὲ νέα περίοδο χάριτος ποὺ θεσπίζει ἡ Ἐκκλησία, γιὰ νὰ ἐξασκήσει ἐμᾶς, τὰ τέκνα της, νὰ βροῦμε ἄλλο τόπο ὄμορφο καὶ ἅγιο καὶ τέλειο, ὅπου θὰ γνωρίσουμε τὴ μακαριότητα τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Πατρός. Οἱ Εὐαγγελικὲς περικοπὲς κάθε Κυριακῆς, ἀλλὰ καὶ ἡ πλούσια ὑμνολογία ποὺ διασαφηνίζει καὶ ρίχνει φῶς στὰ νοήματα τους, καλλιεργοῦν τὴν ἀναμονὴ γιὰ τὴ δωρεὰ τῆς Πεντηκοστῆς. Ἡ ἄσκηση δὲν συνίσταται πλέον στὴ σωματικὴ κακοπάθεια, ἀλλὰ στὴν πνευματικὴ δίψα γιὰ «τὰ νάματα τῆς εὐσεβείας», γιὰ τὴ θεία αἰωνιότητα ἐν τῷ ἀνεσπέρῳ Φωτὶ τῆς Ἁγίας Τριάδας.

Μαλακὸ ἐξώφυλλο: 1η ἔκδοση

Σκληρὸ ἐξώφυλλο: 2η ἔκδοση διορθωμένη και ἐπαυξημένη

£13.00£20.00

Book  Details

Slide 

Εἶναι ἀλυσιτελὲς νὰ ἐρευνοῦμε χρόνους καὶ καιρούς, ἀλλὰ χρειάζεται συνεχῶς νὰ ἐρευνοῦμε τὴν καρδιά μας, γιὰ νὰ τὴν καθαρίσουμε καὶ νὰ μὴν ἀφήσουμε τίποτε τὸ ἀλλότριο νὰ εἰσέλθει στὸν τόπο αὐτὸ ποὺ κατεξοχὴν ἀνήκει στὸν Θεό, καὶ ἔτσι νὰ καταξιωθοῦμε νὰ σταθοῦμε καὶ νὰ ἀντικρίσουμε τὸ πράο καὶ ἱλαρὸ βλέμμα τοῦ Παντοκράτορος Ἰησοῦ. Ἡ Ἡμέρα τοῦ Κυρίου πρέπει νὰ εἶναι ἀπρόσμενη, διότι κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ δοκιμασθεῖ «ὡς ἐν καμίνῳ» ἡ καρδιά μας. Θὰ ἀναφανοῦν ποιοί εἶναι αὐτοὶ ποὺ διακατέχονται ἀπὸ γνήσια ἀγάπη, ἰσχυρότερη τοῦ θανάτου ποὺ τοὺς περιβάλλει, αὐτοὶ ποὺ ἐνῶ καθεύδουν, ἡ καρδία τους ἀγρυπνεῖ, καὶ ὅπως οἱ φρόνιμες παρθένες ἔχουν ἀρκετὸ λάδι καὶ διατηροῦν τὴ λαμπάδα τῆς ψυχῆς τους καιομένη καὶ ἄσβεστη ὑπὸ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγικὸ Σημείωμα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
Α΄: Προσέγγιση τοῦ Κυρίου μὲ τίμια πάλη καὶ περίλυπη ἀγάπη
B΄: «Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες»
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Α΄: «Καὶ ὄψεσθε, καὶ χαρήσεται ἡ καρδία ὑμῶν, καὶ τὰ ὀστᾶ ὑμῶν ὡς βοτάνη ἀνατελεῖ»
B΄: «Ἦν καὶ αὐτὸς προσδεχόμενος τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ»
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
«Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προσέσχε μοι καὶ εἰσήκουσε τῆς δεήσεώς μου»
ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
«Διψῶσάν μου τὴν ψυχήν, εὐσεβείας πότισον νάματα»
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
«Φιλοτιμούμεθα εὐάρεστοι Αὐτῷ εἶναι», διότι Αὐτὸς πρῶτος μᾶς ἀγαπᾶ καὶ μᾶς τιμᾶ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
Α΄: «Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω»
B΄: «Φῶς εἰμι τοῦ κόσμου»
Η ΕΝΔΟΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
«Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος»
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Ἡ Ἀρχιερατικὴ Προσευχὴ τοῦ Κυρίου
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ, Η ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ
Α΄: «Πῦρ ἐκ πυρὸς προϊὸν»
B΄: «Ξένον ἄκουσμα, ξένον θέαμα, πῦρ διαιρούμενον εἰς νομὰς χαρισμάτων‌
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
Α΄: «Ἐν γαστρὶ ἐλάβομεν καὶ ὠδινήσαμεν καὶ ἐτέκομεν· πνεῦμα σωτηρίας Σου ἐποιήσαμεν ἐπὶ τῆς γῆς»
B΄: «Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχὴν»
Πίνακας Ἁγιογραφικῶν χωρίων 


Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

More Book Titles

You may also like…

Recently Viewed

Shopping Basket
Shopping Basket
  • No books in the basket.

We now offer free UK shipping and reduced shipping prices worldwide. 

Reduced Shipping 

🚚
Scroll to Top
0
Δίψα αἰώνιας ζωῆς
Δίψα αἰώνιας ζωῆς
£13.00£20.00
- +