Μοναχισμός, τὸ περιεκτικὸ χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Προσέγγιση στὴν παρακαταθήκη τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου

πραγματικὰ χαρισματοῦχος μοναχὸς φεύγει ἀπὸ τὶς τιμὲς σὰν ἀπὸ φωτιά. Γνωρίζει ὅτι σβήνουν τὴ φλόγα τῆς ἀγάπης γιὰ τὸν Θεὸ ποὺ πυρώνει τὴν καρδιά του καὶ παρεμποδίζουν τὸ ρεῦμα τοῦ θείου θελήματος νὰ ρέει μέσα του καὶ νὰ τὸν καθοδηγεῖ. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ὁ μοναχὸς δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ διδάσκει, ἐκτὸς ἂν τὸ λάβει ὡς ἐντολὴ καὶ ἐξουσιοδοτηθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Θὰ προτιμοῦσε ὅμως νὰ κάνει τὰ πάντα γιὰ νὰ παραμείνει κρυμμένος ἀπὸ τὰ μάτια τοῦ κόσμου, ὥστε νὰ «μὴ φανῇ τοῖς ἀνθρώποις» καὶ «μεῖζον κρῖμα λήψεται», ἀλλὰ νὰ βρίσκεται μόνο κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ Θεοῦ, «τοῦ βλέποντος ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ἀποδίδοντος ἐν τῷ φανερῷ». Ἐπίσης, δὲν ἀποζητᾶ παρηγοριὰ ἢ ὑποστήριξη ἀπὸ τὸν κόσμο, ἀλλὰ θέτει ὅλη του τὴν ἐλπίδα στὸν Κύριο. Αὐτὸν ἔχει «ὡς ἄγκυραν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν», ποὺ τὸν ὁδηγεῖ «εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος».

£19.00£23.00

Book  Details

Slide 

ταν χωρὶς συμβιβασμοὺς ὁ μοναχὸς βρίσκεται σὲ ὑπακοή, βιώνει πλῆθος πνευματικῶν ἀλλοιώσεων· εἶναι πλήρης θείας ἀλήθειας καὶ ἄφθαρτης παρακλήσεως. Ἡ ὁλοτελὴς σταύρωσή του ἑλκύει τὴν ἐπισκοπὴ τοῦ Κυρίου πρὸς αὐτὸν μέρα καὶ νύχτα, καθὼς ὁ Κύριος ἀναγνωρίζει στὸ πρόσωπο τοῦ δούλου Του συγγενικό Του πνεῦμα. Παρόλο ποὺ ἔχει γίνει «κτηνώδης παρὰ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ», ἔκθαμβος ἀνακαλύπτει ὅτι βρίσκεται ἀδιάστατα στὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Μέσα ἀπὸ τὴν ἀδιάκοπη παράδοσή του στὸ θέλημα τοῦ Γέροντά του, ὁ μοναχὸς ἐνοικεῖ στὸ ρεῦμα τοῦ θείου θελήματος, καὶ ὡς ἐκ τούτου, μέσα του σκηνώνει ἡ δωρεὰ τῆς Πεντηκοστῆς, τὸ χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ὁ μοναχὸς ποὺ καλλιεργεῖ πνεῦμα συντετριμμένο καὶ ὑφίσταται τὶς ἀλλοιώσεις τῶν παρακλήσεων τῆς χάριτος, ἀποβαίνει ὑπερκόσμια εἰκόνα τοῦ μυστηρίου τῆς Πεντηκοστῆς. Φέρει μέσα του τὴν παρηγοριὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ φωτίζει τὸν νοῦ του καὶ ἐνισχύει τὴν καρδιά του νὰ δράμει τὴν ὁδὸ τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ. Ὅσοι ἐμμένουν σὲ τέτοιο εἶδος ζωῆς καὶ ἔχουν διέλθει τὴν αὐτοεκμηδένιση ἐνώπιον τῶν κριμάτων τοῦ Θεοῦ, καθίστανται ἱκανοὶ νὰ κράζουν μὲ παρρησία πρὸς τὸν Θεὸ τῶν Πατέρων τους μὲ τοὺς λόγους τοῦ Ψαλμοῦ: «Ἐκολλήθη τῷ ἐδάφει ἡ ψυχή μου· ζῆσόν με κατὰ τὸν λόγον Σου».


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
Εἰσαγωγὴ

ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟ
Ἡ ἀνεστραμμένη προοπτικὴ τῆς μοναχικῆς ζωῆς
Χαρισματικὴ Θεοκρατία
ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Δίψα Θεοῦ
Τὸ Ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἡ πνοὴ τοῦ μοναχοῦ
Ἀπαράκλητη μετάνοια
Πάχυνση τῆς ψυχῆς τοῦ μοναχοῦ μὲ τὸν ἄρτο τῶν δακρύων
Καινὴ Ἀρχή, Καινὰ Ἐλέη, Καινὸ ᾎσμα Εὐγνωμοσύνης καὶ Ἀγάπης
Ἡ προφητικὴ βιοτὴ τοῦ Μοναχισμοῦ
Ἡ γέννηση τοῦ λόγου στὴν καρδιὰ τοῦ μετανοοῦντος
Εὐχαριστία καὶ πνευματικὴ υἱοθεσία
Ἐχόμενοι τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ
Ἡ Χριστοειδὴς εὐπάθεια
Πνευματικὴ ἔνταση σὲ καιρὸ θλίψεων
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΨΗ
Ἡ μνήμη τῆς κολάσεως στὸν ἅγιο Ἡσαΐα τὸν Ἀναχωρητὴ
Ἡσυχαστικὴ βιοτὴ στὸν ἅγιο Ἡσύχιο
Θετικὴ ἄσκηση
Νήψη – Ἐπιστήμη ἐπιστημῶν καὶ Τέχνη τεχνῶν
Ἐπίλογος – Ὡς ἐκ νεκρῶν ζῶντες
Πίνακας Ἁγιογραφικῶν χωρίων

 



Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

More Book Titles

You may also like…

Recently Viewed

Shopping Basket
Shopping Basket
  • No books in the basket.

We now offer free UK shipping and reduced shipping prices worldwide. 

Reduced Shipping 

🚚
Scroll to Top
0
Μοναχισμός, τὸ περιεκτικὸ χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
Μοναχισμός, τὸ περιεκτικὸ χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
£19.00£23.00
- +