Περὶ προσευχῆς (καθαρεύουσα)

Κοπιώδης εἶναι ὁ ἀγὼν διὰ τὴν προσευχήν. Ἐναλλάσσονται αἱ καταστάσεις τοῦ πνεύματος ἡμῶν: Ἐνίοτε ἡ προσευχὴ ρέει ἐν ἡμῖν ὡς ἰσχυρὸς ποταμός, ἄλλοτε δὲ ἡ καρδία ἀποβαίνει ἀπεξηραμμένη. Ἂς εἶναι ὅμως πᾶσα ὕφεσις τῆς εὐχητικῆς δυνάμεως κατὰ τὸ δυνατὸν βραχεῖα. Προσευχὴ σημαίνει πολλάκις νὰ ὁμολογῶμεν εἰς τὸν Θεὸν τὴν ἀθλίαν ἡμῶν κατάστασιν: ἀδυναμίαν, ἀκηδίαν, ἀμφιβολίας, φόβους, λύπην, ἀπόγνωσιν, ἐν ἑνὶ λόγῳ, πᾶν ὅ,τι συνδέεται μετὰ τῶν συνθηκῶν τῆς ὑπάρχεως ἡμῶν. Νὰ ὁμολογῶμεν μὴ ἐπιζητοῦντες καλλιεπεῖς ἐκφράσεις οὐδὲ εἰσέτι λογικὸν εἱρμόν… Συχνάκις ὁ τρόπος οὗτος στροφῆς πρὸς τὸν Θεὸν ἀποβαίνει ἡ ἀρχὴ τῆς προσευχῆς-διαλόγου.

£12.00

Availability: In stock

Weight 0.475 kg
Dimensions 21.5 × 15 × 2 cm
Author

Language

Book cover

Pages

Publisher

Edition

Publication year

ISBN

ταν προσευχώμεθα ἐν ἡσύχῳ καὶ ἐρήμῳ τόπῳ, τότε συχνάκις ὅλοι οἱ μάταιοι λογισμοὶ συγκεντροῦνται ἐπιμόνως πέριξ τοῦ νοός, ἀποστῶντες τὴν προσοχἠν ἡμῶν ἀπὸ τῆς καρδίας. Ἡ προσευχὴ φαίνεται ἄκαρπος, διότι ὁ νοῦς δὲν μετέχει εἰς τὴν ἐπίκλησιν τοῦ Ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ, καὶ μόνον τὰ χείλη προφέρουν μηχανικῶς τοὺς λόγους. Ὅταν δέ λαμβάνῃ πέρας ἡ προσευχή, τότε συνήθως οἱ λογισμοὶ ἀπομακρύνονται καὶ ἡμεῖς ἐπανευρίσκομεν τὴν γαλήνην ἡμῶν. Ἐν τῷ ἀνιαρῷ τούτῳ φαινομένῳ ὑπάρχει ἐν τούτοις νόημα: Διὰ τῆς ἐπικλήσεως τοῦ Θείου Ὀνόματος θέτομεν εἰς κίνησιν πᾶν τὸ κεκρυμμένον ἐντὸς ἠμῶν. Η προσευχὴ ὁμοιάζει πρὸς δέσμην ἀκτίνων φωτός, ἥτις πίπτει εἰς τὸν σκοτεινὸν τόπον τῆς ἐσωτερικῆς ἡμῶν ζωῆς καὶ ἀποκαλύπτει ὁποῖα πάθη καὶ προσκολλήσεις ἐμφωλεύουν ἐντὸς ἡμῶν. Εἰς τοιαύτας περιπτώσει ὀφείλομεν ἐντόνως νὰ προσφέρωμεν τὸ Ἅγιον Ὄνομα, ὅπως τὸ αἴσθημα τῆς μετανοίας αὐξηθῇ ἐν τῇ ψυχῇ.
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν». 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΧΗ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Α΄ Ἡ προσευχὴ ὡς ἀτελεύτητη δημιουργία
Β΄ Ἡ προσευχὴ ὡς ὁδὸς πρὸς τὴ γνώση
Γ΄ Ἡ προσευχὴ ὑπερνικᾶ τὸ ἀδιέξοδο τῆς τραγωδίας
Δ΄ Γιὰ τὴν ἔμπονη προσευχὴ στὴν ὁποία ἀναγεννᾶται ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὴν αἰωνιότητα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Α΄ Γιὰ τὴν προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ
Β΄ Ἡ ἄσκηση τῆς προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ
Γ΄ Ἡ προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ σὲ κάθε καιρὸ καὶ περίσταση

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Α΄ Πνευματικὴ ζωὴ
Β΄ Tὸ ἔργο τοῦ πνευματικοῦ πατρὸς

ΕΥΧΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΣΕΛΙΔΩΝ


 

Shopping Basket
Select Currency
EUREuro

New publication: Catalogue Raisonné vol.2

Until 1st of November 20% discount  on volumes 1 & 2

Catalogue Resonné vol.1 & 2 front

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing, you agree to their use. Learn more in our Privacy Policy.

Cookies Notice

Scroll to Top