Περὶ προσευχῆς

«Στὴν ἄσκηση τῆς προσευχῆς ὁ καθένας προχωρεῖ ὡς τὸ σημεῖο ποὺ μπορεῖ. Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ βροῦμε μόνοι μας τὰ ὅρια αὐτῶν τῶν δυνάμεων. Ὅσοι ὁδηγοῦνται ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα δὲν παύουν ποτὲ νὰ μέμφονται τὸν ἑαυτό τους ὡς ἀνάξιο τοῦ Θεοῦ. Σὲ στιγμὲς μάλιστα βαρειᾶς ἀπογνώσεως ἀποχωροῦν γιὰ λίγο ἀπὸ τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, ὅπου στέκονται ἐν πνεύματι, γιὰ νὰ δώσουν ἀνάπαυση στὸν ψυχισμὸ καὶ στὸ σῶμα τους, καὶ στὴ συνέχεια ἐπιστρέφουν καὶ πάλι στὴν κατάσταση αὐτή. Ἀλλὰ εἴτε κάποιος ἡσυχάζει εἴτε ἀναπαύεται, στὸ βάθος τῆς καρδιᾶς μένει πάντοτε κάποια πληγὴ ποὺ δὲν ἐπιτρέπει στὸν ἀσκητὴ νὰ παραδοθεῖ σὲ ὑπερήφανο γιὰ τὸν ἑαυτό του λογισμό. Ἡ ἀσκητικὴ ταπείνωση ριζώνει συνεχῶς στὴν ψυχὴ καὶ γίνεται κατὰ κάποιον τρόπο φύση του. Θλίψεις καὶ ἀσθένειες μᾶς συνοδεύουν κατὰ τὴν ἐπίγεια πορεία μας. Χωρὶς αὐτὲς κανένα ἀπὸ τὰ τέκνα τοῦ Ἀδὰμ δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ στὴν ταπείνωση. Ὅσοι ὅμως ὑπομείνουν ὡς τὸ τέλος, θὰ ἀξιωθοῦν τὴν «ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ» (βλ. Ματθ. 11,29), γιὰ τὴν ὁποία ὁ ἅγιος Σιλουανὸς λέει ὅτι εἶναι «ἀπερίγραπτη», διότι ἀνήκει σὲ ἄλλο, ἀνώτερο ἐπίπεδο τοῦ εἶναι.»

σσ.195-196

£16.00

Availability: In stock

Weight 0.590 kg
Dimensions 21.5 × 15 × 2.7 cm
Author

Language

Book cover

Pages

Publisher

Edition

Publication year

ISBN

«Δημιουργηθήκαμε, γιὰ νὰ γίνουμε κοινωνοὶ τοῦ Θείου Εἶναι, τοῦ ὄντως Ὄντος. Ὁ Χριστὸς μᾶς ὑπέδειξε τὴ θαυμαστὴ αὐτὴ ὁδό: «Στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν» (Ματθ. 7,14). Κατανοώντας τὰ βάθη τῆς σοφίας τοῦ Δημιουργοῦ ἀποδεχόμαστε τὰ παθήματα μὲ τὰ ὁποῖα ἀποκτᾶται ἡ Θεία αἰωνιότητα. Καὶ ὅταν μᾶς ἐπισκιάσει τὸ Φῶς Του, τότε ἑνώνεται μέσα μας ἡ θεωρία τῶν δύο ἄκρων τῆς ἀβύσσου: τὸ σκοτάδι τοῦ ἅδη ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρά, καὶ ὁ θρίαμβος τῆς νίκης ἀπὸ τὴν ἄλλη. Εἰσαγόμαστε ὀντολογικὰ στὸν χῶρο τῆς ἄκτιστης Θείας Ζωῆς. Καὶ ὁ ἅδης παύει νὰ μᾶς ἐξουσιάζει. Μᾶς δίδεται ἡ χάρη νὰ ζήσουμε τὴν κατάσταση τοῦ Σαρκωθέντος Λόγου-Χριστοῦ, ποὺ κατέβηκε στὸν ἅδη ὡς Νικητής. Τότε ἐμεῖς, μὲ τὴ δύναμη τῆς ἀγάπης Του, ἀγκαλιάζουμε ὅλη τὴν κτίση μὲ προσευχή:

« Ἰησοῦ, Παντοκράτορ Ἀγαθέ,
ἐλέησον ἡμᾶς καὶ τὸν κόσμον Σου».»

σσ. 189-190

«Τὸ «ὑπερβάλλον» τῆς κλήσεως, τὴν ὁποία προβάλλει μπροστά μας ὁ Χριστός, δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἀποτρέπει ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωσή της, ἀλλὰ ἀντίθετα νὰ μᾶς ἐμπνέει. Ὁ Δημιουργὸς τῆς φύσεώς μας γνωρίζει καλύτερα ἀπὸ μᾶς ποιές εἶναι οἱ ἔσχατες δυνατότητές της. Καὶ ἂν στὴν Ἀποκάλυψη γίνεται λόγος γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ ἐκλογή μας «πρὸ καταβολῆς κόσμου», ποὺ σαφῶς κατανοοῦσαν ὁ Ἰωάννης, ὁ Παῦλος, ὁ Πέτρος καὶ οἱ λοιποὶ Ἀπόστολοι καὶ Πατέρες, γιὰ ποιόν λόγο νὰ εἴμαστε μικρόψυχοι μπροστὰ στὴ μόνη ἄξια προσοχῆς κλήση, μπροστὰ στὴν ὁποία κάθε ἄλλος σκοπὸς καὶ κάθε ἄλλη σκέψη ὠχριοῦν; «Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί» (Ματθ. 20,16· 22,14). Ἡ πρόσκληση τοῦ Θεοῦ ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους· ἡ ἐκλογὴ ὅμως ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἀπάντησή μας.»

σ.203


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΧΗ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Α΄ Ἡ προσευχὴ ὡς ἀτελεύτητη δημιουργία
Β΄ Ἡ προσευχὴ ὡς ὁδὸς πρὸς τὴ γνώση
Γ΄ Ἡ προσευχὴ ὑπερνικᾶ τὸ ἀδιέξοδο τῆς τραγωδίας
Δ΄ Γιὰ τὴν ἔμπονη προσευχὴ στὴν ὁποία ἀναγεννᾶται ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὴν αἰωνιότητα
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Α΄ Γιὰ τὴν προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ
Β΄ Ἡ ἄσκηση τῆς προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ
Γ΄ Ἡ προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ σὲ κάθε καιρὸ καὶ περίσταση
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
Α΄ Πνευματικὴ ζωὴ
Β΄ Tὸ ἔργο τοῦ πνευματικοῦ πατρὸς

ΕΥΧΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΣΕΛΙΔΩΝ


Similar books...

Shopping Basket
Select Currency
EUREuro

New publication: Catalogue Raisonné vol.2

Until 1st of November 20% discount  on volumes 1 & 2

Catalogue Resonné vol.1 & 2 front

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing, you agree to their use. Learn more in our Privacy Policy.

Cookies Notice

Scroll to Top