Πιστοὶ στὴ διαθήκη τῆς ἀγάπης

Τὰ τρία στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς στὴ θεολογία τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου

Θεὸς στοχεύει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν ἐπισκέπτεται ἀπὸ τὸ πρωὶ ὣς τὸ βράδυ καὶ ἀπὸ τὸ βράδυ ὣς τὸ πρωί. Διηνεκῶς καὶ καθ᾽ ὅλη τὴν αἰωνιότητα ὁ Θεὸς ἀναμένει ὑπομονετικὰ στὴ θύρα τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς, καὶ μόλις ἀνακαλύψει ἔστω καὶ ἕνα ἐλάχιστο ἄνοιγμα, λίγη ταπεινὴ διάθεση καὶ εὐγνωμοσύνη δηλαδή, εἰσχωρεῖ, καὶ φυσικὰ συνεορτάζει μὲ τὸν ἄνθρωπο. Τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως ἀποκαλεῖ τὴν πρώτη αὐτὴ ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ «πρώτη ἀγάπη». Πρόκειται γιὰ τὸ ξεκίνημα τῆς συμπορεύσεώς μας μὲ τὸν Θεό, καὶ ὀφείλουμε νὰ συνεχίσουμε τὴν πορεία ἐπάξια.

(σσ. 139-140)

Πιστοί στη διαθήκη της αγάπης Πιστοί στη διαθήκη της αγάπης Πιστοί στη διαθήκη της αγάπης πνευματική ζωή πνευματική ζωή πνευματική ζωή Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας γέροντας Σωφρόνιος άγιος Σωφρόνιος έσσεξ έσσεξ

£21.00

Availability: In stock

Buy Now

Book  Details

Slide 

Τίτλος πρωτοτύπου:
Remember thy First Love
(cf. Rev. 2:4-5)
The three stages of the spiritual life
in the theology of Elder Sophrony

Πιστοί στη διαθήκη της αγάπης Πιστοί στη διαθήκη της αγάπης Πιστοί στη διαθήκη της αγάπης πνευματική ζωή πνευματική ζωή πνευματική ζωή Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας γέροντας Σωφρόνιος άγιος Σωφρόνιος έσσεξ έσσεξ

Στὶς μέρες μας μαρτυρεῖται δυναμικὴ αὔξηση τοῦ κακοῦ, ποὺ μᾶς παγιδεύει μέσα σὲ ἕνα διαρκῶς αὐξανόμενο κύμα ἀδικίας. Ὡς χριστιανοὶ ὀφείλουμε νὰ τοποθετηθοῦμε σὲ ἐντελῶς ἀντίθετη φορὰ δυναμικῆς αὐξήσεως, ποὺ δὲν θὰ κατευθύνεται μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ ἀλλὰ πρὸς Αὐτόν, οὕτως ὥστε τὸ ἴδιο τὸ κακὸ νὰ μᾶς παροτρύνει νὰ κάνουμε τὸ καλό… Ἀλλὰ ἡ εὐθύνη εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου δική μας γιὰ τὴν κατεύθυνση ποὺ θὰ ἐπιλέξουμε νὰ ἀκολουθήσουμε, δηλαδὴ εἴτε νὰ παραμείνουμε ἀδρανεῖς καὶ στερημένοι ζωῆς ἢ νὰ ἐνταχθοῦμε στὴ δυναμικὴ αὔξηση τῆς ἐν Θεῷ ζωῆς.

(σσ. 15-16)

Στὸ βιβλίο Πιστοὶ στὴ διαθήκη τῆς ἀγάπης ἐπιχειρεῖται μιὰ σκιαγράφηση τῶν τριῶν σταδίων τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου (1896-1993), μαθητοῦ τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου (1866- 1938) καὶ ἱδρυτοῦ τῆς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, στὸ Ἔσσεξ τῆς Ἀγγλίας.
Καταβάλλεται προσπάθεια νὰ ἀναλυθεῖ ἡ φύση καὶ ὁ σκοπὸς τῆς πρώτης χάριτος ποὺ δέχεται ὁ χριστιανὸς στὴν ἀρχὴ τῆς πνευματικῆς του πορείας, νὰ σκιαγραφηθεῖ ἐν συνεχείᾳ ἡ ἐμπειρία τῆς ἄρσεως τῆς χάριτος, καὶ τελικὰ νὰ γίνει σύντομη ἀναφορὰ στὴν υἱοθεσία μὲ τὴν ὁποία γίνονται οἱ πιστοὶ «κληρονόμοι μὲν Θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ» (Ρωμ. 8,17).
Σκοπὸς τοῦ βιβλίου εἶναι νὰ ἀναδείξει τὴν ἔμπνευση αὐτὴ ποὺ γεννιέται στὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴ θεωρία τοῦ Χριστοῦ ἐν δόξῃ, θεωρία ποὺ ὁδηγεῖ καὶ κατευθύνει τὸν πιστὸ σὲ ὁλόκληρη τὴν ἐπίγεια πορεία του, καὶ συντελεῖ ἀποφασιστικὰ στὸν αὐτοκαθορισμό του γιὰ τὴν αἰωνιότητα.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
«Ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται» (Ἑβρ. 10,38)
1. Ἐκ πίστεως εἰς πίστιν
2. Τὰ τρία στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς
3. Μετὰ τὸν συσσεισμό, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
«Αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς» (Α´ Ἰωάν. 4,19)
4. Ὁ πόθος γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου
5. Βλέποντας ὁλοένα καὶ μεγαλύτερα πράγματα
6. Γνώση τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ. Ἡ διαθήκη μὲ τὸν Θεὸ
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (Μέρος Ι)
«Ὁ Κύριος τῆς δόξης ἐβρόντησε» (Ψαλμ. 29,3)
8. Ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται εἰς ἑαυτὸν
9. Πρόσκληση γιὰ ὑπέρβαση τοῦ θανάτου
α) Ἡ φιλεύσπλαχνη παιδεία τοῦ Κυρίου
β) Χαρισματικὴ ἀπόγνωση καὶ δημιουργικὴ ἀντιμετώπιση τῶν παθημάτων
γ) Παράσταση ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μὲ προφητικὴ αὐτογνωσία
10. Ἡ αὐταπάρνηση τῆς Θεομήτορος
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (Μέρος ΙΙ)
«Ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι» (Ἐφεσ. 6,13)
11. Ἀνταλλαγὴ τῆς ἐπίγειας ζωῆς μὲ τὴν αἰώνια ζωὴ τοῦ Θεοῦ
12. Ἡ εὕρεση τῆς βαθειᾶς καρδιᾶς
13. Ἡ γλώσσα τοῦ Θεοῦ
14. Ζώντας μὲ μία μόνο σκέψη
15. Ἡ πάλη μὲ τὸν πειρασμὸ
16. Ζῆλος γιὰ τὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ
17. Εὐχαριστώντας γιὰ ὅλα
ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
«Ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά Σε» (Ψαλμ. 2,4)
18. Ἡ νίκη τοῦ Χριστοῦ πάνω στὸν θάνατο: Ἡ κληρονομιὰ τοῦ ἀνθρώπου
19. Τὸ μυστήριο τῆς ὁδοῦ τῆς σωτηρίας
20. Πνευματικὴ ἀναγέννηση
21. Τὸ ἀλάθητο κριτήριο
22. Χαρισματικὴ ταπείνωση

Πίνακας ἁγιογραφικῶν χωρίωνSlide
Πιστοὶ στὴ διαθήκη τῆς ἀγάπης
Τὰ τρία στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς στὴ θεολογία τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου

Συγγραφέας: Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου

Πιστοί στη διαθήκη της αγάπης | Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας

Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

More Book Titles

You may also like…

Recently Viewed

Shopping Basket
Shopping Basket
  • No books in the basket.

Free UK shipping on orders above £15 and reduced shipping prices worldwide. 

Reduced Shipping 

🚚
Scroll to Top
0
Πιστοὶ στὴ διαθήκη τῆς ἀγάπης
Πιστοὶ στὴ διαθήκη τῆς ἀγάπης
£21.00
- +