Τὸ αἰώνιο διαυγάζει τὸ πρόσκαιρο

Ψιχία ἀπὸ τὴν τράπεζα τοῦ Γέροντα Σωφρονίου

ταν ὁ ἄνθρωπος ζεῖ χωρὶς τὴν αἴσθηση τῆς αἰωνιότητας, τότε τὸ παρελθὸν ἀποτελεῖ τὸν χρόνο ποὺ ἔχει ἤδη χαθεῖ πλήρη ἀποτυχιῶν καὶ λανθασμένων ἐπιλογῶν, τὸ παρὸν εἶναι σχεδὸν ἀνύπαρκτο, καθὼς πρὶν προλάβουμε νὰ τὸ ὁρίσουμε ἔχει ἤδη γίνει παρελθόν. Ὅσο γιὰ τὸ μέλλον αὐτὸ εἶναι ἀβέβαιο καὶ δὲν τοῦ ἀνήκει. Ὅλο τοῦ τὸ εἶναι βιώνει μιὰ κατάσταση παρατεταμένης, μᾶλλον ἀτερμάτιστης ἀγωνίας. Ὡστόσο, ὁ χρόνος ποὺ μᾶς ἔχει δοθεῖ εἶναι χρόνος χρηστότητας τοῦ Κυρίου, εἶναι «καιρὸς εὐπρόσδεκτος», κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ὁποίου μᾶς ἀποκαλύπτεται ἡ ἀγαθότητά Του ὡς προοίμιο τῆς αἰωνιότητας.

£14.00£17.00

Hardback
Hardback
Softback
Softback
Clear
Weight N/A
Dimensions N/A
Author

Language

Book cover

,

Pages

Publisher

Edition

Publication year

ISBN

,

Χριστὸς ὀνομάζεται «Νέος» ἀλλὰ καὶ «Ἔσχατος Ἀδὰμ» ὡς ἡ ἔσχατη ἐκπλήρωση τῶν πάντων. Στὸ Πρόσωπό Του ἡ ἔννοια τοῦ χρόνου ἀνατρέπεται, ὅπως διαπιστώνουμε ἤδη ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πρωτόπλαστος Ἀδὰμ δημιουργήθηκε κατ’ εἰκόνα τοῦ Ἐσχάτου, δηλαδὴ ὁ ὕστερος εἶναι τὸ πρότυπο τοῦ πρώτου. Ὁ αἰώνιος Θεὸς εἰσῆλθε στὸν χρόνο γιὰ νὰ τὸν μεταποιήσει σὲ αἰωνιότητα. Ἦλθε ὁ Ἄχρονος γιὰ νὰ κάνει ἐμᾶς τοὺς φθαρτοὺς καὶ πρόσκαιρους, ἀθάνατους. Αὐτὰ ποὺ μποροῦμε νὰ προσφέρουμε ὡς ἀχρεῖοι δοῦλοι στὸν Κύριο εἶναι κτιστὰ καὶ πενιχρά. Στὴ μεγαλύτερη πράξη τῆς ζωῆς μας, τὴ Λειτουργία, προσφέρουμε στὸν Θεὸ ἕνα κομμάτι ψωμὶ καὶ λίγο κρασὶ ποὺ περιέχουν ὅλη τὴν πίστη, ὅλον τὸν πόθο, ὅλη τὴν ἀγάπη μας καὶ ὅλη τὴ ζωή μας. Ὁ Θεὸς τὰ δέχεται ὡς θυσία εὐπρόσδεκτη, τὰ γεμίζει μὲ τὸ Πνεῦμα Του τὸ Ἅγιο καὶ μᾶς ἀντιπροσφέρει Οὐρανό, ζωὴ αἰώνια καὶ ἄπειρη. Σύμφωνα μὲ τὸν τύπο τῆς Λειτουργίας, τοῦ προσφέρουμε τὸν χρόνο τῆς ζωῆς μας καὶ ὡς ἀντίδωρο ὁ Κύριος μᾶς παρέχει τὴν αἰωνιότητα.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ἀπὸ τὸν πρῶτο στὸν  Ἔσχατο Ἀδὰμ
Ὑπὸ τὸ φῶς τῶν  Ἐσχάτων
Προϋποθέσεις ἐσχατολογικῆς βιοτῆς
Ἐνιαυτὸς Κυρίου, τόπος συναντήσεως μὲ τὸν Δημιουργὸ
Ἐξαγορὰ τοῦ χρόνου μὲ Αἰωνιότητα
Ὅταν ἡ Αἰωνιότητα κρούει τὴ θύρα μὲ τὴν ἀρνητική της ὄψη
Σπεύδοντες τὴν Παρουσία τοῦ Κυρίου
Μετάνοια, ἡ ἀνανέωση τῆς σχέσεώς μας μὲ τὸν Προσωπικὸ Θεὸ
Χαρισματικὴ  Ἕλξη
Γεφυρώνοντας τὸ χάσμα
Βασίλειον Ἱεράτευμα
Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ  Ἔσχατα
Τὸ Ὄνομα, φορέας τῆς ζώσας αἰωνιότητας
Ἡ ἀνταλλαγὴ τῆς ζωῆς μας μὲ τὴ Ζωὴ τοῦ Θεοῦ στὴ Θεία Λειτουργία
Μὲ τὴν Εὐχαριστία κερδίζουμε τὴν αἰώνια Βασιλεία
Ἡ Παναγία ὡς τὸ κατεξοχὴν ἐσχατολογικὸ γεγονὸς τοῦ ἀνθρωπίνου γένους
«Ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι»

Πίνακας Ἁγιογραφικῶν χωρίων
Εὑρετήριο ὀνομάτων, ἐννοιῶν καὶ πραγμάτων

Similar books...

Shopping Basket
Select Currency
EUREuro

New publication: Catalogue Raisonné vol.2

Until 1st of November 20% discount  on volumes 1 & 2

Catalogue Resonné vol.1 & 2 front

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing, you agree to their use. Learn more in our Privacy Policy.

Cookies Notice

Scroll to Top