Τὸ αἰώνιο διαυγάζει τὸ πρόσκαιρο

Ψιχία ἀπὸ τὴν τράπεζα τοῦ Γέροντα Σωφρονίου

ταν ὁ ἄνθρωπος ζεῖ χωρὶς τὴν αἴσθηση τῆς αἰωνιότητας, τότε τὸ παρελθὸν ἀποτελεῖ τὸν χρόνο ποὺ ἔχει ἤδη χαθεῖ πλήρη ἀποτυχιῶν καὶ λανθασμένων ἐπιλογῶν, τὸ παρὸν εἶναι σχεδὸν ἀνύπαρκτο, καθὼς πρὶν προλάβουμε νὰ τὸ ὁρίσουμε ἔχει ἤδη γίνει παρελθόν. Ὅσο γιὰ τὸ μέλλον αὐτὸ εἶναι ἀβέβαιο καὶ δὲν τοῦ ἀνήκει. Ὅλο τοῦ τὸ εἶναι βιώνει μιὰ κατάσταση παρατεταμένης, μᾶλλον ἀτερμάτιστης ἀγωνίας. Ὡστόσο, ὁ χρόνος ποὺ μᾶς ἔχει δοθεῖ εἶναι χρόνος χρηστότητας τοῦ Κυρίου, εἶναι «καιρὸς εὐπρόσδεκτος», κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ὁποίου μᾶς ἀποκαλύπτεται ἡ ἀγαθότητά Του ὡς προοίμιο τῆς αἰωνιότητας.

£14.00£17.00

Book  Details

Slide 

Χριστὸς ὀνομάζεται «Νέος» ἀλλὰ καὶ «Ἔσχατος Ἀδὰμ» ὡς ἡ ἔσχατη ἐκπλήρωση τῶν πάντων. Στὸ Πρόσωπό Του ἡ ἔννοια τοῦ χρόνου ἀνατρέπεται, ὅπως διαπιστώνουμε ἤδη ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πρωτόπλαστος Ἀδὰμ δημιουργήθηκε κατ’ εἰκόνα τοῦ Ἐσχάτου, δηλαδὴ ὁ ὕστερος εἶναι τὸ πρότυπο τοῦ πρώτου. Ὁ αἰώνιος Θεὸς εἰσῆλθε στὸν χρόνο γιὰ νὰ τὸν μεταποιήσει σὲ αἰωνιότητα. Ἦλθε ὁ Ἄχρονος γιὰ νὰ κάνει ἐμᾶς τοὺς φθαρτοὺς καὶ πρόσκαιρους, ἀθάνατους. Αὐτὰ ποὺ μποροῦμε νὰ προσφέρουμε ὡς ἀχρεῖοι δοῦλοι στὸν Κύριο εἶναι κτιστὰ καὶ πενιχρά. Στὴ μεγαλύτερη πράξη τῆς ζωῆς μας, τὴ Λειτουργία, προσφέρουμε στὸν Θεὸ ἕνα κομμάτι ψωμὶ καὶ λίγο κρασὶ ποὺ περιέχουν ὅλη τὴν πίστη, ὅλον τὸν πόθο, ὅλη τὴν ἀγάπη μας καὶ ὅλη τὴ ζωή μας. Ὁ Θεὸς τὰ δέχεται ὡς θυσία εὐπρόσδεκτη, τὰ γεμίζει μὲ τὸ Πνεῦμα Του τὸ Ἅγιο καὶ μᾶς ἀντιπροσφέρει Οὐρανό, ζωὴ αἰώνια καὶ ἄπειρη. Σύμφωνα μὲ τὸν τύπο τῆς Λειτουργίας, τοῦ προσφέρουμε τὸν χρόνο τῆς ζωῆς μας καὶ ὡς ἀντίδωρο ὁ Κύριος μᾶς παρέχει τὴν αἰωνιότητα.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ἀπὸ τὸν πρῶτο στὸν  Ἔσχατο Ἀδὰμ
Ὑπὸ τὸ φῶς τῶν  Ἐσχάτων
Προϋποθέσεις ἐσχατολογικῆς βιοτῆς
Ἐνιαυτὸς Κυρίου, τόπος συναντήσεως μὲ τὸν Δημιουργὸ
Ἐξαγορὰ τοῦ χρόνου μὲ Αἰωνιότητα
Ὅταν ἡ Αἰωνιότητα κρούει τὴ θύρα μὲ τὴν ἀρνητική της ὄψη
Σπεύδοντες τὴν Παρουσία τοῦ Κυρίου
Μετάνοια, ἡ ἀνανέωση τῆς σχέσεώς μας μὲ τὸν Προσωπικὸ Θεὸ
Χαρισματικὴ  Ἕλξη
Γεφυρώνοντας τὸ χάσμα
Βασίλειον Ἱεράτευμα
Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ  Ἔσχατα
Τὸ Ὄνομα, φορέας τῆς ζώσας αἰωνιότητας
Ἡ ἀνταλλαγὴ τῆς ζωῆς μας μὲ τὴ Ζωὴ τοῦ Θεοῦ στὴ Θεία Λειτουργία
Μὲ τὴν Εὐχαριστία κερδίζουμε τὴν αἰώνια Βασιλεία
Ἡ Παναγία ὡς τὸ κατεξοχὴν ἐσχατολογικὸ γεγονὸς τοῦ ἀνθρωπίνου γένους
«Ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι»

Πίνακας Ἁγιογραφικῶν χωρίων
Εὑρετήριο ὀνομάτων, ἐννοιῶν καὶ πραγμάτων


Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

More Book Titles

You may also like…

Recently Viewed

Shopping Basket
Shopping Basket
  • No books in the basket.

Free UK shipping on orders above £15 and reduced shipping prices worldwide. 

Reduced Shipping 

🚚
Scroll to Top
0
Τὸ αἰώνιο διαυγάζει τὸ πρόσκαιρο
Τὸ αἰώνιο διαυγάζει τὸ πρόσκαιρο
£14.00£17.00
- +