Τὸ Μυστήριο τοῦ Λόγου στὸν Γέροντα Σωφρόνιο

λόγος ποὺ κυοφορεῖται στὴ σιωπὴ τῆς προσευχῆς εἶναι πεπληρωμένος μὲ τὴν ἄκτιστη ἐνέργεια τῆς Θεότητος καὶ ἐνεργεῖ θεραπευτικά, πληροφορώντας μὲ χάρη τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων. Ἴσως αὐτὴ ἡ ὁδὸς νὰ συνιστᾶ καὶ τὴ λύση στὸ πρόβλημα τοῦ τεράστιου κατακερματισμοῦ τοῦ λόγου ποὺ παρατηρεῖται σήμερα. Ὁ λόγος ποὺ γεννιέται στὴν καρδιὰ ἑνώνει τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸ ρεῦμα τῆς ἱερᾶς παραδόσεως καὶ τοῦ χαρίζει ἁπλότητα, ποὺ στὴ γλώσσα τῆς θεολογίας ταυτίζεται μὲ τὴν ἐν Θεῷ πληρότητα. Ὅπως τὸ ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι ἱερό, ἀφοῦ εἶναι ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔτσι καὶ ὁ ἀνθρώπινος λόγος ὅταν ἐνταχθεῖ στὴν προοπτικὴ τοῦ Θείου λόγου, γίνεται ὄχημα χάριτος.

$14.50$22.95

1st edition
1st edition
2nd edition
2nd edition
Clear
Weight N/A
Dimensions N/A
Author

Language

Book cover

Pages

,

Publisher

Edition

,

Publication year

ISBN

,

Ἀπὸ τὸν Πρόλογο τοῦ βιβλίου

Τὸ βιβλίο αὐτὸ τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς μας Ἀρχιμανδρίτου Πέτρου ἀποτελεῖ ἐπαυξημένη ἔκδοση τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς ποὺ συνέγραψε γιὰ τὸ μυστήριο τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ στὸν Γέροντα Σωφρόνιο. Ὄντως ὁ Γέροντας ἦταν κατ᾽ ἐξοχὴν ἄνθρωπος στὸν ὁποῖον ἐνοικοῦσε πλούσια ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὴ χάρη τοῦ λόγου ποὺ συνελάμβανε καὶ κυοφοροῦσε στὴν καρδιά του ἐπιτελοῦσε τὴ δημιουργικὴ διακονία του ὡς Γέροντας καὶ καθοδηγητὴς πολλῶν ψυχῶν. Ἔχοντας τὴν ἐμπειρία τῆς θεωρίας τοῦ ἀκτίστου Φωτός, κατανοοῦσε τὴ θεολογία ὡς τὴν κατάσταση τῆς ἐν τῷ Θεῷ διαμονῆς. Ἡ θεολογία ἦταν γι᾽ αὐτὸν ἡ διήγηση τοῦ γεγονότος τῆς συναντήσεώς του μὲ τὸν Χριστὸ κατὰ τὴν ἁρπαγὴ καὶ τὴν ὅραση τοῦ Θείου Φωτός. Ὅπως γράφει ὁ ἴδιος: «ἡ πραγματικὴ θεολογία δὲν εἶναι ἐπινόηση τοῦ ἀνθρωπίνου λογικοῦ ἢ ἀποτέλεσμα κριτικῶν μελετῶν, ἀλλὰ ἐκμυστήρευση γιὰ τὴν ἀνώτερη ἐκείνη ὕπαρξη, στὴν ὁποία εἰσῆλθε ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν ἐπενέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Ἡ θεολογία τότε εἶναι χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ ἀναζωπυρώνει τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅποιος τὸ ἀπέκτησε, γίνεται «φωστὴρ ἐν κόσμῳ» καὶ κατέχει «λόγον ζωῆς».

Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ Γ.ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ
α. Βιογραφικὴ ἀναφορὰ
β. Ἡ θεωρία τοῦ ἀκτίστου Φωτὸς
γ. Τὸ «τόλμημα» τῆς γραπτῆς μαρτυρίας
2. ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
α. Ἡ μετοχὴ στὶς ἄκτιστες Θεῖες ἐνέργειες. Δογματικὴ καὶ ἀσκητικὴ θεμελίωση
β. Ἡ προσευχὴ μὲ τὸ Ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἡ ἕνωση τοῦ νοῦ μὲ τὴν καρδιά
γ. «Προσελεύσεται ἄνθρωπος καὶ καρδία βαθεῖα»
3. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
α. «Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, θεὸν ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον»
β. Ἡ γέννηση τοῦ λόγου στὴν καρδιὰ
γ. Τὸ μυστήριο τοῦ λόγου στὸν Γέροντα Σωφρόνιο
4. Ο ΛΟΓΟΣ ΩΣ ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
α. Ἡ προσευχὴ ὡς ὁδὸς πρὸς τὴ γνώση
β. «Ὁ Λόγος, ὁ ἀπὸ σιγῆς προελθών»
γ. «Λόγον συντετμημένον ποιεῖ ὁ Θεός»
5. Ο ΛΟΓΟΣ ΩΣ ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
α. Προϋποθέσεις τῆς θεωρίας
β. Ἰδιότητες τοῦ ἀκτίστου Φωτὸς
i. Κλιμάκωση τῆς θεωρίας τοῦ Φωτὸς
ii. Ἡ διπλὴ θεωρία ποὺ μεταδίδει τὸ Φῶς
iii. Ἐνεργοποίηση τῆς ὑποστατικῆς ἀρχῆς στὸν ἄνθρωπο μὲ τὴν «ἐνυπόστατη θεοποιὸ δωρεά»τοῦ Φωτὸς
γ. Ἄκτιστο Φῶς καὶ λόγος Θεοῦ
i. «Τὸ ἄναρχον Φῶς γεννᾶ ἐν ἡμῖν λόγους»
ii. Ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ ὡς ἀποκορύφωμα τῆς θεωρίας
6. Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
α. Τὸ «θεολογεῖν ἀσφαλῶς» στὴν Πατερικὴ παράδοση
β. Ἡ θεολογία ὡς πνευματικὴ κατάσταση στὸν Γέροντα Σωφρόνιο
γ. Ἀπὸ τὸν ἀποφατισμὸ στὴν κατάφαση
7. Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
α. Τὸ χάρισμα τῆς θεολογίας ὡς καρπὸς τοῦ μυστηρίου τῆς ὑπακοῆς
β. Τὰ τρία στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς: Ἀπὸ τὴν ἔρημο τῆς θείας παιδείας στὴ γῆ τῆς ἀληθινῆς θεολογίας
γ. Ἔσχατο κριτήριο θεολογίας ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἐχθροὺς

ΕΠΙΛΟΓΟΣ «Πῶς ὁμιλοῦν οἱ τέλειοι;»
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Similar books...

Shopping Basket
Select Currency
EUREuro

New publication: Catalogue Raisonné vol.2

Until 1st of November 20% discount  on volumes 1 & 2

Catalogue Resonné vol.1 & 2 front

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing, you agree to their use. Learn more in our Privacy Policy.

Cookies Notice

Scroll to Top