Ὡς ἐκ νεκρῶν ζῶντες

Όμιλήματα Τεσσαρακοστής

Τὸ «Ποτήριον» τοῦ Κυρίου εἶναι απερίγραπτο. Εἶναι Ποτήριο θλίψεων, Ποτήριο παθημάτων, Ποτήριο θανάτου. Περιέχει αφενὸς τὴν ἀκατάληπτη κένωση καὶ τὴν περίγραπτη ταπείνωσή Του. Ὁ Κύριος ἤπιε τὸ Ποτήριον ἑκουσίως μέχρι τέλους, γιὰ νὰ τὸ καθαρίσει, νὰ τὸ ἀφανίσει, νὰ τὸ μετατρέψει σὲ Ποτήριο γλυκύτητας γιὰ τοὺς μαθητές Του. Μὲ τὸν Σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνάσταση ὁ Παντοκράτωρ Ἰησοῦς μεταβάλλει τὸ Ποτήριο τῶν θλίψεων καὶ τῶν παθημάτων σὲ «Ποτήριον ζωῆς αἰωνίου», γιὰ νὰ μεθύουν οἱ δοῦλοι Του, οἱ κράτιστοι φίλοι Του, μὲ τὴ νηφάλια μέθη τῆς θείας αγάπης. «Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι καὶ τὸ Ὄνομα Κυρίου (πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου προσκαίρου καὶ αἰωνίου) ἐπικαλέσομαι».

£19.00£23.00

Clear
Weight N/A
Dimensions N/A
Author

Language

Book cover

Hardback, Softback

Pages

659

Publisher

Publication year

2021

ISBN

978-1-909649-51-4, 978-1-909649-53-8

Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ὡς φῶς σωστικὸ  να προσανατολίζει τὴ ζωή μας. Συνιστᾶ μύηση στὴ διάβαση απὸ τὸν κόσμο τῆς φθορᾶς στὴν εὐλογημένη Βασιλεία ποὺ φανέρωσε ὁ Χριστός. Μὲ ὑπακοὴ στὴν ἀμίαντη Ἐκκλησία, καὶ ἑνωμένοι μὲ τὰ ὑπόλοιπα μέλη της, ἀναλαμβάνουμε τὸν αγώνα ποὺ προτείνει στὰ τέκνα της. Ἔχουμε τὸ βλέμμα προσηλωμένο στὸ τέρμα τῆς ὁδοῦ, στὸν Σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, απὸ τὰ ὁποῖα πήγασε ἡ χάρη τῆς σωτηρίας γιὰ τὸ γένος τῶν ανθρώπων. Ταπεινὰ καὶ ἑκούσια μὲ τὴ νηστεία, τὴν αὐτομεμψία καὶ τὴν προσευχὴ προσφέρουμε στὸν Θεὸ τὴ μηδαμινὴ θυσία τῆς νεκρώσεώς μας γιὰ τὴν ἁμαρτία. Λαμβάνουμε μικρὴ γεύση θανάτου, ὥστε νὰ ἑλκύσουμε τὸ ἄγγιγμα τοῦ Ἁγίου τῶν Ἁγίων, τὴν πνοὴ τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ποὺ θὰ ἐνισχύσει τὴ φύση μας γιὰ νὰ «κροτήσωμεν Πάσχα αἰώνιον», καὶ θὰ μᾶς καταστήσει μετόχους ανεκλάλητης αγαλλιάσεως καὶ «κρείττονος αναστάσεως» στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ὁποίου τὴν πρώτη ἐπιφάνεια αγαπήσαμε.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Εἰσαγωγή
Ἡ ανάκληση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸν Οὐρανό

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ἁγία ζωή
Μαθητεία στὸν Χριστό
Πίστη καὶ καρδιακὴ  ἀναγέννηση
Ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
Ἁγιασμός, ἡ ὅραση τοῦ μέλλοντος αἰῶνος
Τὸ Μυστήριο τῆς Χάριτος
Περὶ τῆς ἁγίας ἐσωτερικῆς ζωῆς
Ἡ ἔνταση τῆς καρδιακῆς ἡσυχίας
Περὶ τοῦ Ἀκτίστου Φωτὸς τῆς ἐρχομένης Βασιλείας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
Σταύρωση μὲ τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν
Ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ, τὸ πρὸ αἰώνων μυστήριο
Ἡ μαθητεία τοῦ Σταυροῦ
Σταυρός, ἡ  ἀληθινὴ νίκη
Ὁ σταυρὸς τῆς θεωρίας
Οἱ δύο σ ταυροὶ στὴν  σκητικὴ πρακτική
Ὁ σταυρὸς τῆς θεωρίας στοὺς ἁγίους Σιλουανὸ καὶ Σωφρόνιο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
Μακαρισμοί
Ὁ Μεγάλος Κανόνας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ
Ἐπιζητώντας θρόνους
Τὸ Ποτήριον τοῦ Χριστοῦ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ
Ἀναλαμπὴ δόξας
«Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε»

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται
Τὸ μυστήριο τῆς Ζωῆς
Σταυρός, ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου

ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Διὰ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ


Shopping Basket
Пролистать наверх