Ὡς ἐκ νεκρῶν ζῶντες

Όμιλήματα Τεσσαρακοστῆς

Τὸ «Ποτήριον» τοῦ Κυρίου εἶναι ἀπερίγραπτο. Εἶναι Ποτήριο θλίψεων, Ποτήριο παθημάτων, Ποτήριο θανάτου. Περιέχει ἀφενὸς τὴν ἀκατάληπτη κένωση καὶ τὴν ἀπερίγραπτη ταπείνωσή Του. Ὁ Κύριος ἤπιε τὸ Ποτήριον ἑκουσίως μέχρι τέλους, γιὰ νὰ τὸ καθαρίσει, νὰ τὸ ἀφανίσει, νὰ τὸ μετατρέψει σὲ Ποτήριο γλυκύτητας γιὰ τοὺς μαθητές Του. Μὲ τὸν Σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνάσταση ὁ Παντοκράτωρ Ἰησοῦς μεταβάλλει τὸ Ποτήριο τῶν θλίψεων καὶ τῶν παθημάτων σὲ «Ποτήριον ζωῆς αἰωνίου», γιὰ νὰ μεθύουν οἱ δοῦλοι Του, οἱ κράτιστοι φίλοι Του, μὲ τὴ νηφάλια μέθη τῆς θείας ἀγάπης. «Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι καὶ τὸ Ὄνομα Κυρίου (πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου προσκαίρου καὶ αἰωνίου) ἐπικαλέσομαι».

£19.00£23.00

Hardback
Hardback
Softback
Softback
Clear
Weight N/A
Dimensions N/A
Author

Language

Book cover

,

Pages

Edition

Publisher

Publication year

ISBN

,

Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ὡς φῶς σωστικὸ  ἀναπροσανατολίζει τὴ ζωή μας. Συνιστᾶ μύηση στὴ διάβαση ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς φθορᾶς στὴν εὐλογημένη Βασιλεία ποὺ φανέρωσε ὁ Χριστός. Μὲ ὑπακοὴ στὴν ἀμίαντη Ἐκκλησία, καὶ ἑνωμένοι μὲ τὰ ὑπόλοιπα μέλη της, ἀναλαμβάνουμε τὸν αγώνα ποὺ προτείνει στὰ τέκνα της. Ἔχουμε τὸ βλέμμα προσηλωμένο στὸ τέρμα τῆς ὁδοῦ, στὸν Σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἀπὸ τὰ ὁποῖα πήγασε ἡ χάρη τῆς σωτηρίας γιὰ τὸ γένος τῶν ανθρώπων. Ταπεινὰ καὶ ἑκούσια μὲ τὴ νηστεία, τὴν αὐτομεμψία καὶ τὴν προσευχὴ προσφέρουμε στὸν Θεὸ τὴ μηδαμινὴ θυσία τῆς νεκρώσεώς μας γιὰ τὴν ἁμαρτία. Λαμβάνουμε μικρὴ γεύση θανάτου, ὥστε νὰ ἑλκύσουμε τὸ ἄγγιγμα τοῦ Ἁγίου τῶν Ἁγίων, τὴν πνοὴ τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ποὺ θὰ ἐνισχύσει τὴ φύση μας γιὰ νὰ «κροτήσωμεν Πάσχα αἰώνιον», καὶ θὰ μᾶς καταστήσει μετόχους ἀνεκλάλητης ἀγαλλιάσεως καὶ «κρείττονος ἀναστάσεως» στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ὁποίου τὴν πρώτη ἐπιφάνεια ἀγαπήσαμε.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Εἰσαγωγή
Ἡ ἀνάκληση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸν Οὐρανό

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ἁγία ζωή
Μαθητεία στὸν Χριστό
Πίστη καὶ καρδιακὴ ἀναγέννηση
Ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
Ἁγιασμός, ἡ ὅραση τοῦ μέλλοντος αἰῶνος
Τὸ Μυστήριο τῆς Χάριτος
Περὶ τῆς ἁγίας ἐσωτερικῆς ζωῆς
Ἡ ἔνταση τῆς καρδιακῆς ἡσυχίας
Περὶ τοῦ Ἀκτίστου Φωτὸς τῆς ἐρχομένης Βασιλείας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
Σταύρωση μὲ τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν
Ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ, τὸ πρὸ αἰώνων μυστήριο
Ἡ μαθητεία τοῦ Σταυροῦ
Σταυρός, ἡ ἀληθινὴ νίκη
Ὁ σταυρὸς τῆς θεωρίας
Οἱ δύο σταυροὶ στὴν ἀσκητικὴ πρακτική
Ὁ σταυρὸς τῆς θεωρίας στοὺς ἁγίους Σιλουανὸ καὶ Σωφρόνιο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
Μακαρισμοί
Ὁ Μεγάλος Κανόνας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ
Ἐπιζητώντας θρόνους
Τὸ Ποτήριον τοῦ Χριστοῦ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ
Ἀναλαμπὴ δόξας
«Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε»

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται
Τὸ μυστήριο τῆς Ζωῆς
Σταυρός, ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου

ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Διὰ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ


Similar books...

Shopping Basket

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing, you agree to their use. Learn more in our Privacy Policy.

Cookies Notice

Scroll to Top