Ὁ ἄνθρωπος, αὐτουργὸς τῆς ὁμοιώσεώς του μὲ τὸν Χριστό

Προσευχὴ εἶναι ἡ φυσικὴ ἐνέργεια καὶ στάση τοῦ πνεύματος τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ κτίσθηκε κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ. Δηλαδή, ἡ κεκρυμμένη ἐνέργεια τῆς προσευχῆς δὲν εἶναι κάτι ἄλλο, παρὰ ἡ φυσικὴ φορὰ ποὺ ἐνέθεσε ὁ Θεὸς στὴν ψυχὴ πρὸς τὸ Πρόσωπό Του, ὅταν ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο. Ὅταν ἡ ἐνέργεια αὐτὴ ἐλευθερώνεται, ἀρχίζει ἡ διαδικασία τῆς ἀναπλάσεως τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴ χάρη τῆς μετανοίας. Χωρὶς προσευχὴ εἶναι ἀδύνατον γιὰ τὸ λογικὸ δημιούργημα τοῦ Θεοῦ νὰ ἐκπληρώσει τὸν προορισμό του, νὰ γίνει ἕνας μικρὸς θεὸς κατὰ χάριν.

£5.00

Availability: In stock

Buy Now

Book  Details

Slide 

Στὴν προετοιμασία γιὰ τὸ ἔργο τῆς προσευχῆς ἀναπόσπαστο στοιχεῖο εἶναι ὁ πόθος γιὰ τὴ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ γιὰ τὴ μετοχὴ στὴν παγκόσμια νίκη Του. Ὁ Κύριος ἐπέφερε νίκη αἰώνια ἐπὶ τοῦ θανάτου καὶ τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους μὲ τὴν ταπεινή Του ἀγάπη. Πόθος τοῦ Χριστοῦ εἶναι νὰ μοιρασθεῖ τὴ νίκη Του μὲ κάθε ἄνθρωπο, καὶ νὰ συγκαθίσει μαζί του στοὺς θρόνους τῆς Βασιλείας Του. Ἐπιθυμεῖ νὰ ἀπευθύνει στὸν καθένα τοὺς λόγους: «Πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν». Ὁ Ἴδιος λέει: «Ὁ νικῶν, δώσω αὐτῷ καθί- σαι μετ’ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ Πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ Αὐτοῦ».

«Ὁ ἄνθρωπος, αὐτουργὸς τῆς ὁμοιώσεώς του μὲ τὸν Χριστὸ» ἀπὸ τὸ ὑπὸ ἔκδοσιν βιβλίο Ἡ προσευχὴ ὡς ἀτελεύτητη δημιουργία.


Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

More Book Titles

Recently Viewed

Shopping Basket
Shopping Basket
  • No books in the basket.
0
Ὁ ἄνθρωπος, αὐτουργὸς τῆς ὁμοιώσεώς του μὲ τὸν Χριστό
Ὁ ἄνθρωπος, αὐτουργὸς τῆς ὁμοιώσεώς του μὲ τὸν Χριστό
£5.00
- +