Ἡ προσευχὴ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν στὴ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Σωφρονίου

Love for Enemies