Ἡ ἀφροσύνη τῆς πλεονεξίας καὶ ὁ ἀληθινὸς πλοῦτος τῆς κατὰ Χριστὸν πτωχείας

Gospel Commentary

Ἡ παραβολὴ τοῦ ἄφρονος πλουσίου