Σχόλια στὴν Πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (IX)

Epistle Commentary

«Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς Αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν» (II) & Ἡ παραβολὴ τοῦ ἄσωτου υἱοῦ