Πίστη «παρ’ ἐλπίδα ἐπ’ ἐλπίδι»

Gospel Commentary

Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ