Ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε

Οἱ λογισμοὶ ἔχουν γεύση. Ὁ κάθε λογισμὸς ἀνάλογα μὲ τὴν προέλευσή του συνοδεύεται ἀπὸ κάποια ἐνέργεια. Ἂν προέρχεται ἀπὸ τὸν Θεό, γεννᾶ εἰρήνη καὶ χαρά· προάγει τὸ ἔργο τῆς προσευχῆς. Ἐὰν πάλι προέρχεται ἀπὸ τὸν ἐχθρό, φέρνει σύγχυση καὶ δὲν ἐναρμονίζεται μὲ τὴν προσευχή. Ἐνδέχεται οἱ λογισμοὶ ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ εἶναι παντελῶς ἀντίθετοι στὸν ψυχισμό μας. Ὡστόσο, μεταδίδουν ζωὴ καὶ πνευματικὴ ἐνέργεια, ποὺ δίδει φτερὰ στὴν προσευχή.

£24.00

Availability: In stock

Buy Now

Book  Details

Slide 

Μολονότι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐθεντικὰ ἐξουσιαστικός, δὲν ἐπιβάλλεται μὲ τὴ βία. Τοὐναντίον, αὐτοπροσφέρεται, ἀποσκοπώντας νὰ μᾶς παροτρύνει νὰ κάνουμε χρήση τῆς ἐλευθερίας μας, διότι ὁ Θεὸς ἐπιθυμεῖ νὰ ἐνστερνισθοῦμε τὸν λόγο Του ἑκουσίως. Ὁ Κύριος μιλᾶ μὲ παροιμίες καὶ παραβολές, προκειμένου νὰ διεγείρει τὴν ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπινου παράγοντα νὰ διεισδύσει στὸ νόημα τῶν θείων λόγων. Ὁ Θεὸς μᾶς δημιούργησε «ἐκ τοῦ μὴ ὄντος», ἐντούτοις, δὲν κάνει τίποτε ἀναφορικὰ μὲ ἐμᾶς, ἂν δὲν συνεργήσουμε μαζί Του. … Ὀφείλουμε νὰ ἐπιδείξουμε πόθο νὰ ἐννοήσουμε τὰ «ζωηρὰ» λόγια τοῦ Κυρίου, καὶ ὁ μόνος τρόπος εἶναι νὰ ἔχουμε εὐήκοα ὦτα καὶ «γῆν ἀγαθήν».


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
Χριστούγεννα, τὸ πανηγύρι τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τὸ πανηγύρι τῆς εὐγνωμοσύνης τοῦ ἀνθρώπου
Ὁ ζωοποιὸς λόγος τοῦ Θεοῦ
Ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη
Ἡ ἀγαθὴ μέριμνα
Ἡ ἀφροσύνη τῆς προσκολλήσεως στὰ φθαρτὰ ἀγαθά
Ἡ βαθειὰ καρδιὰ καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ
Ἡ σωτήρια αἰσχύνη
Ἡ ὑπόσταση καὶ οἱ ἰδιότητές της
Ἡ θεολογία ὡς κατάσταση καὶ διήγηση τῆς συναντήσεως μὲ τὸν Θεό
Ὅροι μαθητείας στὸν Χριστό
Μνήμη θανάτου, τὸ προοίμιο τῆς χαρισματικῆς ζωῆς
Ἡ ἐπιστήμη τῆς νήψεως
Τὸ χάρισμα τῆς εὐχαριστίας
Ἡ παιδεία τῶν τριῶν σταδίων
Ἐργασία πάνω στὴν καρδιά
Γεύση χριστοειδοῦς θανάτου
Οἱ ποικίλες διαστάσεις τοῦ μυστηρίου τοῦ Σταυροῦ
Ἡ ψυχολογία τοῦ κόσμου καὶ ἡ ψυχολογία τῆς χάριτος
Τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ ποὺ ἐξομοιώνει μὲ τὸν Νέο Ἀδάμ
Παναγία – τὸ μεγαλύτερο θαῦμα τοῦ Θεοῦ
Ὁ ζῶν Θεὸς παράγει ζωντανὲς εἰκόνες Του
Τὸ μυστήριο τῆς Πεντηκοστῆς
Πνευματικὴ ἐλευθερία
Πίνακας Ἁγιογραφικῶν χωρίων


Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

More Book Titles

You may also like…

Recently Viewed

Book Languages

Shopping Basket
Basket
  • No books in the basket.
Ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε
Ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε
£24.00
- +
0