Ἡ θεολογία ὡς πνευματικὴ κατάσταση

στον ὅσιο Σωφρόνιο τὸν Ἀθωνίτη

Κατὰ τὴν ἱστορικὴ ἐξέλιξη τοῦ ὅρου «θεολογία» στὴ συνείδηση τῶν Πατέρων, ἡ ἀληθινὴ φύση τῆς θεολογίας κατανοεῖται ὡς ὑπαρξιακὴ κοινωνία καὶ ἕνωση μὲ τὸν Θεό.

£8.00

Availability: In stock

Buy Now

Book  Details

Slide 

νας παράγοντας ποὺ ἐπηρέασε βαθύτατα τὴ θεολογικὴ πορεία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου εἶναι ἡ μαθητεία καὶ ἡ ὑπακοή του στὸν ὅσιο Σιλουανὸ τὸν Ἀθωνίτη. Ὅταν ὁ Γέροντας ἀναφέρεται στὴ θεολογία ὡς πνευματικὴ κατάσταση, ἔχει πάντοτε κατὰ νοῦ τὸν ὅσιο Σιλουανό. Χαρακτηρίζει μάλιστα τὶς γραφὲς τοῦ Ὁσίου ὡς ὑψηλὸ μάθημα ἐμπειρικῆς θεολογίας. Σήμερα βεβαίως, ποὺ ἔχουν ἐκδοθεῖ ὅλα τὰ συγγράμματά του, εἶναι φανερὸ ὅτι καὶ αὐτὸς ἦταν «τοῦ ἰδίου γένους» μὲ τὸν Ὅσιο. Ἡ ταυτότητα τῶν βιωμάτων βοήθησε τὸν Γέροντα νὰ κατανοήσει βαθύτερα τὴ μορφὴ τοῦ Σιλουανοῦ, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπιβεβαιώσει τὴν ἀποκάλυψη ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε ἀξιωθεῖ νὰ λάβει.

Τὴν πορεία τῶν τριῶν σταδίων ὁ Γέροντας πολλὲς φορὲς περιληπτικὰ τὴν ὀνομάζει «μυστήριο τῶν ὁδῶν τῆς σωτηρίας». Στὸ τέρμα αὐτῆς τῆς πορείας, ἡ πείρα τῶν ἐπισκέψεων τῆς χάριτος καὶ ἡ «παιδεία» τῆς θεοεγκαταλείψεως ἀποκτοῦν μορφὴ δογματικῆς συνειδήσεως: «Αὕτη εἶναι ἡ ὑφ᾽ ἡμῶν κληθεῖσα δογματικὴ συνείδησις, ἡ βαθεῖα ζωὴ τοῦ πνεύματος, καὶ οὐχὶ ἡ ἀφηρημένη γνῶσις». Παρατηρεῖται ἑπομένως μία στενὴ συνάφεια μεταξὺ κενώσεως καὶ ἐμπειρικῆς θεολογίας, ἀφοῦ τὸ πλήρωμα τῆς θεογνωσίας, ποὺ συνεπάγεται καὶ τὴ θέωση τοῦ ἀνθρώπου, δίδεται κατὰ τὸ μέτρο τῆς θεοεγκαταλείψεως ποὺ προηγήθηκε.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τὸ «θεολογεῖν ἀσφαλῶς» στὴν Πατερικὴ παράδοση

2. Ἡ θεολογία ὡς πνευματικὴ κατάσταση στὸν ὅσιο Σωφρόνιο

3. Ἡ θεολογία ὡς γνώση τῶν ὁδῶν τῆς σωτηρίας

i. Τὸ χάρισμα τῆς θεολογίας ὡς καρπὸς τοῦ μυστηρίου τῆς ὑπακοῆς

ii. Τὰ τρία στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς: Ἀπὸ τὴν ἔρημο τῆς θείας παιδείας στὴ γῆ τῆς ἀληθινῆς θεολογίας

iii. Ἔσχατο κριτήριο θεολογίας ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἐχθροὺς

ΣυντομογραφίεςArchimandrite Peter studied theology at the Aristotle University of Thessaloniki. He began his monastic life at the Monastery of St John the Baptist, Essex in 2001. Since 2019 he has served as the Father Hegumen of the community. 

More Book Titles

You may also like…

Recently Viewed

Shopping Basket
Shopping Basket
  • No books in the basket.
0
Ἡ θεολογία ὡς πνευματικὴ κατάσταση
Ἡ θεολογία ὡς πνευματικὴ κατάσταση
£8.00
- +