Τὸ ταπεινὸ ἦθος τοῦ Χριστοῦ, ποὺ σοφίζει τὸν Ἑκατόνταρχο

Gospel Commentary

Ἡ θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ Ἑκατόνταρχου