Γεγονὸς ὁ Θεός, καὶ γεγονὸς γίνεται ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν Ἐνέργειά Του

Hesychasm

Β' Κυριακή των Νηστειών - Γρηγορίου του Παλαμά