Ἡ νηστεία καὶ ἡ πίστη, τὰ φτερὰ τῆς προσευχῆς

Gospel Commentary

Δ' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν - Ἰωάννου τῆς Κλίμακος