Ἡ παραλυσία τῆς ἁμαρτίας καὶ ἡ ζωοποιὸς πνοὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Gospel Commentary

Κυριακὴ τοῦ παραλύτου