Ἡσυχασμός

Ἡ δροσοβόλος κάμινος τῆς καρδίας

$35.00

ἄνθρωπος ποὺ ὄχι ἁπλῶς ἐπικαλεῖται, ἀλλὰ βαστάζει μὲ ὅλο του τὸ εἶναι, μὲ τὴν καρδιά, μὲ τὸν νοῦ, μὲ τὸ σῶμα καὶ μὲ τὸ πνεῦμα του, τὸ σωτήριο Ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, εἶναι μεγαλεῖο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Σὲ αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο ἔχει ὁ Κύριος τὴν ἀδιάλειπτη ἐπισκοπή Του. Αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο οἰκοδομεῖ ὡς ναὸ τῆς Θεότητας. Τὸν πληροῖ μὲ τὴ δόξα Του, καὶ τότε ὁ κτιστὸς ἄνθρωπος «δοξάζει τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ».

In stock

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD

Περιγραφή

Πληροφορίες

Μὲ τὴν ἡσυχαστικὴ μέθοδο ὁ ἀσκητὴς στήνει φρουροὺς στὶς εἰσόδους τῆς ψυχῆς του, δηλαδὴ στὶς αἰσθήσεις, ὥστε νὰ μὴ μπορεῖ νὰ εἰσέλθει ὁ ἐχθρὸς νὰ τὸν πειράξει, ὅπως τοὺς Πρωτοπλάστους, καὶ νὰ συλήσει τὸν Παράδεισο στὴν καρδιά του. Τὰ Χερουβὶμ ποὺ φυλάσσουν τώρα τὸν τόπο τῆς καρδιᾶς εἶναι ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, ἔχοντας ὡς ἀκατάβλητη «φλογίνη ρομφαία» τὸ Ὄνομα τοῦ Παντοκράτορος Ἰησοῦ. Καὶ ἂν ὁ Θεὸς εὐδοκεῖ νὰ κάνει τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου «τόπον ἐμφανείας τῆς δόξης Αὐτοῦ», ποιά μεγαλύτερη τιμὴ μπορεῖ νὰ ἀποδώσει ὁ θνητὸς στὸν Μεγάλο Βασιλέα ἀπὸ τὸ νὰ στήσει τὸν νοῦ του στὸν τόπο ποὺ ἔστησαν οἱ πόδες Του, στὸ ὑποπόδιο τῶν ποδῶν Του, στὴν καρδιά του;

ἡσυχαστὴς σφύζει ἀπὸ ἐνέργεια. Εἶναι «ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν»· μᾶλλον εἶναι ὅλος μιὰ ἐπιθυμία, ἡ ἐπιθυμία τοῦ Θεοῦ, καὶ κράζει ἀκατάπαυστα πρὸς Αὐτόν. Ὁ Ἡσυχασμὸς εἶναι ὅ,τι ἱερότερο, ἁγιότερο, τελειότερο ὑπάρχει στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση. Συνιστᾶ τὴν καρδιὰ τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ἡσυχία εἶναι ἡ ἀπόθεση κάθε ἀνθρώπινου νοήματος, ὥστε στὸν νοῦ καὶ στὴν καρδιὰ νὰ βασιλεύσει μόνον ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
Σχολάσατε καὶ γνῶτε
Ἀνακαινιζόμενοι μὲ τὴν ἀδιάλειπτη ἐπίκληση τοῦ Ὀνόματος Ἰησοῦ
Προσκαρτεροῦντες μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
Βασικὲς ἀρχὲς τοῦ Ἡσυχασμοῦ
Κάμινος ἀγάπης
Ὁ Ἡσυχασμὸς καὶ ἡ ἀσκητικὴ τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν
Περὶ πλάνης
Διηγήσεις ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν ἡσυχαστῶν α´
Ἡσυχαστικὸς χαρακτήρας χριστιανικῆς ζωῆς
Τρόποι ἑνώσεως μὲ τὸν Χριστό
Φιλοκαλία – νήψη
Ἀββᾶς Φιλήμων
Διηγήσεις ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν ἡσυχαστῶν β´
Ἐκζήτηση λόγου σωτηρίας
Ἀσκητικὲς νουθεσίες
Ἀκηδία καὶ ἡσυχία
Νήψη, τὸ ἀντίδοτο τῆς ἀκηδίας
Μέτρο τῶν πάντων ὁ Χριστός
Ἡ ἀπλανὴς βιοτὴ τῆς μετανοίας
Πειρασμοὶ καὶ παθήματα
Διηγήσεις ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν ἡσυχαστῶν γ´
Ἡ πάλη μὲ τὰ πάθη καὶ τὴ σωματικὴ κόπωση
Διπλὴ προοπτικὴ τοῦ Εὐαγγελίου
Πάλη μὲ τοὺς λογισμούς
Πάλη μὲ τὸν ἐχθρό
Διηγήσεις ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν ἡσυχαστῶν δ´
Ἡ ἁλυσίδα τῶν ἀρετῶν
Θεοφιλεῖς λογισμοί
Τρεπτότητα τοῦ ἀνθρώπου
Οἱ ἀλάλητοι στεναγμοί
Διηγήσεις ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν ἡσυχαστῶν ε´
Πάλη γιὰ καθαρότητα νοῦ καὶ καρδιᾶς
Ἀποταγὴ θελήματος
Πένθος
Ἀκτημοσύνη
«Δικαία κρίσις»
Ἄνθρωπος – οἶκος Θεοῦ ζῶντος
Πρακτικὴ φιλοσοφία – φυσικὴ θεωρία – μυστικὴ θεολογία
Μαθητεία
Νοερὰ ἡσυχία καὶ καθαρὰ προσευχὴ στοὺς ἁγίους Σιλουανὸ καὶ Σωφρόνιο α´
Ἀνθρωπολογικὸ θεμέλιο νοερᾶς ἡσυχίας
Νοερὰ ἡσυχία καὶ καθαρὰ προσευχὴ στοὺς ἁγίους Σιλουανὸ καὶ Σωφρόνιο β´
Τέσσερις τρόποι νήψεως κατὰ τὸν ἅγιο Ἡσύχιο
Νοερὰ ἡσυχία
Νοερὰ ἡσυχία καὶ καθαρὰ προσευχὴ στοὺς ἁγίους Σιλουανὸ καὶ Σωφρόνιο γ´
Πράξη καὶ Θεωρία στὴ ζωὴ τῶν Ἁγίων
Ἀπὸ τὴν ἱερὴ ἡσυχία στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
Ἡ οὐσία τῆς ἡσυχαστικῆς προσευχῆς καὶ ἡ σχετικὴ ἀξία τῶν μεθόδων της
Συντριβή, ἡ δύναμη τῆς καρδιᾶς στὴν πάλη ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ
Ἡ Μεγάλη Ἐπιστήμη
Ἐπίλογος – Λόγος ὁ ἀπὸ σιγῆς προελθών
Πίνακας Ἁγιογραφικῶν χωρίων
Weight 1.05 kg
Dimensions 21.5 × 16 × 3.9 cm
Author

Archimandrite Zacharias Zacharou

Language

Greek

Book cover

Hardback Clothbound with Dust Jacket

Pages

544

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

1st edition

Publication year

2022

ISBN

978-1-909649-69-9

About the Author

Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου

Ὁ Πατήρ Ζαχαρίας σπούδασε θεολογία στό Ὀρθόδοξο Θεολογικό Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου στό Παρίσι καί στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐγκαταβιώνει στή Μονή τῆς μετανοίας του, ὅπου διακονεῖ ὡς πνευματικός καί ὑπηρέτης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Περισσότερα…

Book Sample

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ἡσυχασμός”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more reviews on

In stock

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD