Cuviosul Siluan Athonitul

£18.00

Availability: Out of stock

Book  Details

Slide 

CUPRINS

Cuvânt înainte

PARTEA ÎNTÂI
VIAŢA ŞI ÎNVĂŢĂTURA STAREŢULUI SILUAN
I. COPILĂRIA ŞI ANII TINEREŢII
Glasul Maicii Domnului – Răstimpul armatei – Călătoria la Părintele Ioan din Kronstadt – Sosirea la Muntele Athos şi intrarea în Mănăstire – Începutul ispitirii – Domnul se arată tânărului începător, Fratele Simeon – Trei feluri de nevoitori în viaţa duhovnicească – Simţământul păcătoşeniei şi pocăinţa Fratelui Simeon – Ce este păcatul?
II. NEVOINŢE MONAHALE
Pierderea harului – Sfatul Stareţului Anatolie – A doua mare ispită şi a doua Dumnezeiască povăţuire: „Ţine-ţi mintea în iad, şi nu deznădăjdui” – O nouă treaptă a vieţii duhovniceşti – Revenirea harului şi rugăciunea pentru lume
III. CHIPUL ŞI CONVORBIRILE STAREŢULUI
Chipul şi firea Stareţului – Convorbirile stareţului: cu Părintele Stratonic – Cu Părintele Veniamin – La masa iconomilor – Cu arhimandritul misionar – Cu tânărul student, despre slobozenie – Cu un monah, despre duhovniceasca luptă – La gater – Cu Părintele V. – La Părintele Diadoh
IV. ÎNVĂŢĂTURA STAREŢULUI
Pentru cunoaşterea voii lui Dumnezeu – Pentru ascultare – Sfânta Predanie şi Scriptura – Despre Numele lui Dumnezeu – Gândurile Stareţului: despre plante şi animale – Pentru frumuseţea lumii – Pentru slujbele bisericeşti – Pentru asemănarea omului cu Hristos – Pentru căutarea lui Dumnezeu – Pentru legătura cu aproapele – Unimea lumii duhovniceştii şi măreţia Sfinţilor – Pentru duhovniceasca vedere a lumii – Pentru cele două chipuri ale cunoaş­terii lumii – Pentru însemnele harului şi ale înşelării – Gânduri despre libertate – Pentru legătura personală a omului cu Dumnezeul personal – Pentru iubirea de vrăjmaşi – Deosebirea binelui şi a răului – Calea Bisericii – Pentru deosebirea dintre iubirea creş­tină şi dreptatea omenească – Convorbirea cu Părintele Spiridon pentru rugăciunea neîncetată
V. PENTRU LINIŞTIREA MINŢII ŞI RUGĂCIUNEA CURATĂ
Pentru cele trei chipuri ale rugăciunii – Pentru desfăşurarea gândului – Lămurire dogmatică şi ascetică a lucrării minţii – Cea dintâi poruncă a lui Hristos: a iubi pe Dumnezeu din toată mintea şi din toată inima, ca temei al liniştirii minţii – Experienţa veciniciei – Începutul vieţii duhovniceşti: lupta cu patimile
VI. PENTRU FELURILE ÎNCHIPUIRII ŞI LUPTA CU EA:
Patru feluri ale închipuirii
VII. DESPRE STRĂVEDERE ŞI CHIPURILE EI
VIII. PENTRU DUMNEZEIASCA LUMINĂ NEZIDITĂ ŞI FELURILE CONTEMPLĂRII EI
Pentru nepătimirea după asemănarea lui Dumnezeu – Calea firească spre nepătimire – Pentru întunerecul despuierii
IX. PENTRU HAR ŞI PENTRU CONŞTIINŢA DOGMATICĂ NĂSCUTĂ DIN EL
X. ÎNCERCĂRI DUHOVNICEŞTI:
Omului, cu Dumnezeu nu totdeauna îi este uşor
A vieţui cu Sfinţii, de asemeni, nu totdeauna este uşor
„De nu este har şi în trup, se poate ca omul să nu poată purta mucenicia pentru Hristos”
O minunată cercetare
„Asprimea” cercării
XI. Lămurire asupra descoperirii «ŢINE-ŢI MINTEA ÎN IAD, ŞI NU DEZNĂDĂJDUI»
XIII. SĂVÂRŞITUL STAREŢULUI

XIV. Câteva mărturii după moartea STAREŢULUI

ÎNCHEIERE
PARTEA A DOUA
SCRIERILE STAREŢULUI SILUAN

Predoslovie

I. Tânjirea după Dumnezeu
II. Cuvânt pentru rugăciune
III. Pentru smerenie
IV. Pentru pace
V. Pentru har
VI. Pentru voia lui Dumnezeu și slobozenie
VII. Pentru pocăință
VIII. Pentru cunoașterea lui Dumnezeu
IX. Pentru dragoste
X. Sântem fiii lui Dumnezeu și asemănători și asemănători Domnului
XI. Pentru Maica Domnului
XII. Pentru Sfinți
XIII. Pentru Păstori
XIV. Pentru monahi
XV. Pentru ascultare
XVI. Pentru războiul duhovnicesc
XVII. Pentru gânduri și pentru înșelare
XVIII. Tânduirea lui Adam
XIX. Istorisiri din experiențe trăite, și despre unele întâlniri și convorbiri cu nevoitori
XX. Gânduri, sfaturi, cugetări ale nevoinței

ANEXE
Scrisoarea Patriarhului Ecumenic către Arhimandritul Kyrill
Hristosul proslăvirii Cuviosului Siluan Athonitul


Saint Sophrony, started his monastic life on Mount Athos. His acquaintance with Saint Silouan became the landmark of his life. He lived as a cenobitic monk at St Panteleimon’s monastery and later as a hermit in the caves of Karoulia. After twenty two years on the Holy Mountain, he travelled to Paris for medical treatment, where he served as a parish priest. In 1959, he founded our monastery in Essex, England, where he served as the abbot and spiritual father. Towards the end of his life he withdrew to live once more as a recluse.

More Book Titles

You may also like…

Recently Viewed

Shopping Basket
Shopping Basket
  • No books in the basket.
0
Cuviosul Siluan Athonitul
Cuviosul Siluan Athonitul
£18.00
Out Of Stock