Nelumescul iubirii

Monahismul ― răspunsul omului la chemarea absolută a lui Hristos

Cântările bisericești de la praznicul Cincizecimii exprimă graiurile străine și cuvintele paradoxale ale Duhului, care covârșesc mintea întunecată a omului, dar dau mărturie despre realitatea înfricoșată a lui Dumnezeu. Așijderea, Duhul pune suspinele minunate ale izbăvirii înlăuntrul inimii celui ce este purtător al iubirii dumnezeiești. Imnele Cincizecimii sună ciudat în urechile lumii și doar cel inițiat în cele duhovnicești le poate înțelege. La fel, și ecourile paradoxale pe care le aud prietenii lui Hristos vorbesc despre tainele negrăite ale iubirii lui Dumnezeu.

£18.00

Buy Now

Book  Details

Slide 

Monahismul este cu adevărat paradoxal în ochii lumii, căci ea înclină în chip firesc să lepede jugul smereniei și să fugă de durere și de suferință. Dimpotrivă, monahul, în strădania sa de a rămâne neîncetat în „cutremurul” prezenței lui Dumnezeu, ia asupră-și acest jug al smereniei și cunoaște din cercare puterea pe care o ascunde într-însul. De fiecare dată când se smerește în fața fraților săi sau când plânge înaintea Domnului osândindu-se pe sine, descoperă că povara acestui jug este ușoară și se preschimbă în desfătare.


CUPRINS

Cuvânt înainte
„Purtând ocara lui Hristos”
Caracterul nelumesc și etosul Mielului lui Dumnezeu
Calea lui Dumnezeu
Etosul căii lui Hristos
Monahul – purtător al caracterului nelumesc și al etosului lui Hristos
Sfânta ură de sine
Misiunea monahului și slujirea lui în Biserică
„Nu vă împotriviți celui rău” – adevărata biruință a monahului
Puterea mai presus de lume a poruncilor
Biruința în adâncul inimii
Binecuvântarea smereniei
Paradoxul monahismului
Caracterul absolut al monahismului
„O mântuire atât de mare”
Râvna pentru cuvântul lui Dumnezeu
Dimensiunile veșnice ale monahismului
Credință și dăruire
Pocăința fără sfârșit
Acribia în ascultare
Verigă în lanțul Tradiției
A ne socoti pe noi înșine mai prejos de toți
Răstignirea minții
Dumnezeul Părintelui nostru
Ura de sine
Odihnește-l pe Părintele tău și L-ai odihnit pe Dumnezeu
Chipul ipostatic al ființării în cultura monahală
Veșmântul smereniei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu – chipul monahismului
Cunoașterea persoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
Smerenia dumnezeiască
„Fie mie după cuvântul tău”
„Să nu ne arătăm oamenilor”
Curăția
Sfânta Scriptură
Inima adâncă și rugăciunea ipostatică
„Se biruiesc hotarele firii”
„Purtând în trup omorârea de-viață-dătătoare a Domnului Iisus”
Sfânta frică
Consfințirea adevărului căii
Darul vieții prorocești
Lepădarea îndreptățirii de sine
„Vremea ca Domnul să lucreze”
Îmbrățișarea vieții dumnezeiești
Psalmul 44 – prorocie despre Maica Domnului
Stând în veșnicie
Auzirea cuvântului lui Dumnezeu în inimă
Lăcașul cel tainic și frumusețea lăuntrică
Veșmântul sufletului
Călăuzirea le cămara de nuntă
Sfânta și smerita îndrăzneală
Privilegiul monahului
Agerimea duhului reînnoit
Apostolii au lăsat totul și au mers după Hristos
Monahismul – răspunsul grabnic la chemarea dumnezeiască
Cel ce a primit flacăra să alerge
Iuțimea isihiei
Ochiul lăuntric
Iubirea nebună a prietenilor lui Hristos
Căutarea Feței Domnului
Monahismul – împlinirea poruncii iubirii
Dorința de a-L încredința pe Domnul
Monahul – chipul Cincizecimii
Iubirea nebună a monahului
Smerenia, aducerea de mulțumită și bucuria
Prietenii Domnului Iisus
Beția trezvitoare a monahului
Epilog – Străjerul inimii

Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

More Book Titles

You may also like…

Recently Viewed

Book Languages

Shopping Basket
Basket
  • No books in the basket.
Nelumescul iubirii
Nelumescul iubirii
£18.00
- +
0