Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ «εἰς σταθμούς»

Gospel Commentary

Κυριακὴ τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ