Ὁ λόγος τοῦ Σταυροῦ, Θεοῦ δύναμις καὶ Θεοῦ σοφία

Gospel Commentary

«Ἐνεδύσατο κατάραν ὡς ἱμάτιον» - Γ' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν