Περὶ προσευχῆς (καθ.)

$20.00

Κοπιώδης εἶναι ὁ ἀγὼν διὰ τὴν προσευχήν. Ἐναλλάσσονται αἱ καταστάσεις τοῦ πνεύματος ἡμῶν: Ἐνίοτε ἡ προσευχὴ ρέει ἐν ἡμῖν ὡς ἰσχυρὸς ποταμός, ἄλλοτε δὲ ἡ καρδία ἀποβαίνει ἀπεξηραμμένη. Ἂς εἶναι ὅμως πᾶσα ὕφεσις τῆς εὐχητικῆς δυνάμεως κατὰ τὸ δυνατὸν βραχεῖα. Προσευχὴ σημαίνει πολλάκις νὰ ὁμολογῶμεν εἰς τὸν Θεὸν τὴν ἀθλίαν ἡμῶν κατάστασιν: ἀδυναμίαν, ἀκηδίαν, ἀμφιβολίας, φόβους, λύπην, ἀπόγνωσιν, ἐν ἑνὶ λόγῳ, πᾶν ὅ,τι συνδέεται μετὰ τῶν συνθηκῶν τῆς ὑπάρχεως ἡμῶν. Νὰ ὁμολογῶμεν μὴ ἐπιζητοῦντες καλλιεπεῖς ἐκφράσεις οὐδὲ εἰσέτι λογικὸν εἱρμόν… Συχνάκις ὁ τρόπος οὗτος στροφῆς πρὸς τὸν Θεὸν ἀποβαίνει ἡ ἀρχὴ τῆς προσευχῆς-διαλόγου.

In stock

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD

Περιγραφή

Πληροφορίες

ταν προσευχώμεθα ἐν ἡσύχῳ καὶ ἐρήμῳ τόπῳ, τότε συχνάκις ὅλοι οἱ μάταιοι λογισμοὶ συγκεντροῦνται ἐπιμόνως πέριξ τοῦ νοός, ἀποστῶντες τὴν προσοχἠν ἡμῶν ἀπὸ τῆς καρδίας. Ἡ προσευχὴ φαίνεται ἄκαρπος, διότι ὁ νοῦς δὲν μετέχει εἰς τὴν ἐπίκλησιν τοῦ Ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ, καὶ μόνον τὰ χείλη προφέρουν μηχανικῶς τοὺς λόγους. Ὅταν δέ λαμβάνῃ πέρας ἡ προσευχή, τότε συνήθως οἱ λογισμοὶ ἀπομακρύνονται καὶ ἡμεῖς ἐπανευρίσκομεν τὴν γαλήνην ἡμῶν. Ἐν τῷ ἀνιαρῷ τούτῳ φαινομένῳ ὑπάρχει ἐν τούτοις νόημα: Διὰ τῆς ἐπικλήσεως τοῦ Θείου Ὀνόματος θέτομεν εἰς κίνησιν πᾶν τὸ κεκρυμμένον ἐντὸς ἠμῶν. Η προσευχὴ ὁμοιάζει πρὸς δέσμην ἀκτίνων φωτός, ἥτις πίπτει εἰς τὸν σκοτεινὸν τόπον τῆς ἐσωτερικῆς ἡμῶν ζωῆς καὶ ἀποκαλύπτει ὁποῖα πάθη καὶ προσκολλήσεις ἐμφωλεύουν ἐντὸς ἡμῶν. Εἰς τοιαύτας περιπτώσει ὀφείλομεν ἐντόνως νὰ προσφέρωμεν τὸ Ἅγιον Ὄνομα, ὅπως τὸ αἴσθημα τῆς μετανοίας αὐξηθῇ ἐν τῇ ψυχῇ.
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν». 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΧΗ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Α΄ Ἡ προσευχὴ ὡς ἀτελεύτητη δημιουργία
Β΄ Ἡ προσευχὴ ὡς ὁδὸς πρὸς τὴ γνώση
Γ΄ Ἡ προσευχὴ ὑπερνικᾶ τὸ ἀδιέξοδο τῆς τραγωδίας
Δ΄ Γιὰ τὴν ἔμπονη προσευχὴ στὴν ὁποία ἀναγεννᾶται ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὴν αἰωνιότητα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Α΄ Γιὰ τὴν προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ
Β΄ Ἡ ἄσκηση τῆς προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ
Γ΄ Ἡ προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ σὲ κάθε καιρὸ καὶ περίσταση

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Α΄ Πνευματικὴ ζωὴ
Β΄ Tὸ ἔργο τοῦ πνευματικοῦ πατρὸς

ΕΥΧΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΣΕΛΙΔΩΝ


 

Weight 0.475 kg
Dimensions 21.5 × 15 × 2 cm
Author

Saint Sophrony Sakharov

Language

Greek

Book cover

Hardback Clothbound with Dust Jacket

Pages

289

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

2nd edition

Publication year

1994

ISBN

1-874679-06-1

About the Author

Saint Sophrony the Athonite
Ἅγιος Σωφρόνιος ὁ Ἀθωνίτης

Saint Sophrony, started his monastic life on Mount Athos. His acquaintance with Saint Silouan became the landmark of his life. He lived as a cenobitic monk at St Panteleimon’s monastery and later as a hermit in the caves of Karoulia. After twenty two years on the Holy Mountain, he travelled to Paris for medical treatment, where he served as a parish priest. In 1959, he founded our monastery in Essex, England, where he served as the abbot and spiritual father. Towards the end of his life he withdrew to live once more as a recluse.

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Περὶ προσευχῆς (καθ.)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

In stock

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD