Πιστοὶ στὴ διαθήκη τῆς ἀγάπης

Τὰ τρία στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς στὴ θεολογία τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου

$28.00

Θεὸς στοχεύει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν ἐπισκέπτεται ἀπὸ τὸ πρωὶ ὣς τὸ βράδυ καὶ ἀπὸ τὸ βράδυ ὣς τὸ πρωί. Διηνεκῶς καὶ καθ᾽ ὅλη τὴν αἰωνιότητα ὁ Θεὸς ἀναμένει ὑπομονετικὰ στὴ θύρα τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς, καὶ μόλις ἀνακαλύψει ἔστω καὶ ἕνα ἐλάχιστο ἄνοιγμα, λίγη ταπεινὴ διάθεση καὶ εὐγνωμοσύνη δηλαδή, εἰσχωρεῖ, καὶ φυσικὰ συνεορτάζει μὲ τὸν ἄνθρωπο. Τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως ἀποκαλεῖ τὴν πρώτη αὐτὴ ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ «πρώτη ἀγάπη». Πρόκειται γιὰ τὸ ξεκίνημα τῆς συμπορεύσεώς μας μὲ τὸν Θεό, καὶ ὀφείλουμε νὰ συνεχίσουμε τὴν πορεία ἐπάξια.

Πιστοί στη διαθήκη της αγάπης Πιστοί στη διαθήκη της αγάπης Πιστοί στη διαθήκη της αγάπης πνευματική ζωή πνευματική ζωή πνευματική ζωή Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας γέροντας Σωφρόνιος άγιος Σωφρόνιος έσσεξ έσσεξ

In stock

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD

Περιγραφή

Πληροφορίες

Στὶς μέρες μας μαρτυρεῖται δυναμικὴ αὔξηση τοῦ κακοῦ, ποὺ μᾶς παγιδεύει μέσα σὲ ἕνα διαρκῶς αὐξανόμενο κύμα ἀδικίας. Ὡς χριστιανοὶ ὀφείλουμε νὰ τοποθετηθοῦμε σὲ ἐντελῶς ἀντίθετη φορὰ δυναμικῆς αὐξήσεως, ποὺ δὲν θὰ κατευθύνεται μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ ἀλλὰ πρὸς Αὐτόν, οὕτως ὥστε τὸ ἴδιο τὸ κακὸ νὰ μᾶς παροτρύνει νὰ κάνουμε τὸ καλό… Ἀλλὰ ἡ εὐθύνη εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου δική μας γιὰ τὴν κατεύθυνση ποὺ θὰ ἐπιλέξουμε νὰ ἀκολουθήσουμε, δηλαδὴ εἴτε νὰ παραμείνουμε ἀδρανεῖς καὶ στερημένοι ζωῆς ἢ νὰ ἐνταχθοῦμε στὴ δυναμικὴ αὔξηση τῆς ἐν Θεῷ ζωῆς.

(σσ. 15-16)

Στὸ βιβλίο Πιστοὶ στὴ διαθήκη τῆς ἀγάπης ἐπιχειρεῖται μιὰ σκιαγράφηση τῶν τριῶν σταδίων τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου (1896-1993), μαθητοῦ τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου (1866- 1938) καὶ ἱδρυτοῦ τῆς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, στὸ Ἔσσεξ τῆς Ἀγγλίας.
Καταβάλλεται προσπάθεια νὰ ἀναλυθεῖ ἡ φύση καὶ ὁ σκοπὸς τῆς πρώτης χάριτος ποὺ δέχεται ὁ χριστιανὸς στὴν ἀρχὴ τῆς πνευματικῆς του πορείας, νὰ σκιαγραφηθεῖ ἐν συνεχείᾳ ἡ ἐμπειρία τῆς ἄρσεως τῆς χάριτος, καὶ τελικὰ νὰ γίνει σύντομη ἀναφορὰ στὴν υἱοθεσία μὲ τὴν ὁποία γίνονται οἱ πιστοὶ «κληρονόμοι μὲν Θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ» (Ρωμ. 8,17).
Σκοπὸς τοῦ βιβλίου εἶναι νὰ ἀναδείξει τὴν ἔμπνευση αὐτὴ ποὺ γεννιέται στὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴ θεωρία τοῦ Χριστοῦ ἐν δόξῃ, θεωρία ποὺ ὁδηγεῖ καὶ κατευθύνει τὸν πιστὸ σὲ ὁλόκληρη τὴν ἐπίγεια πορεία του, καὶ συντελεῖ ἀποφασιστικὰ στὸν αὐτοκαθορισμό του γιὰ τὴν αἰωνιότητα.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
«Ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται» (Ἑβρ. 10,38)
1. Ἐκ πίστεως εἰς πίστιν
2. Τὰ τρία στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς
3. Μετὰ τὸν συσσεισμό, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
«Αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς» (Α´ Ἰωάν. 4,19)
4. Ὁ πόθος γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου
5. Βλέποντας ὁλοένα καὶ μεγαλύτερα πράγματα
6. Γνώση τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ. Ἡ διαθήκη μὲ τὸν Θεὸ
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (Μέρος Ι)
«Ὁ Κύριος τῆς δόξης ἐβρόντησε» (Ψαλμ. 29,3)
8. Ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται εἰς ἑαυτὸν
9. Πρόσκληση γιὰ ὑπέρβαση τοῦ θανάτου
α) Ἡ φιλεύσπλαχνη παιδεία τοῦ Κυρίου
β) Χαρισματικὴ ἀπόγνωση καὶ δημιουργικὴ ἀντιμετώπιση τῶν παθημάτων
γ) Παράσταση ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μὲ προφητικὴ αὐτογνωσία
10. Ἡ αὐταπάρνηση τῆς Θεομήτορος
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (Μέρος ΙΙ)
«Ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι» (Ἐφεσ. 6,13)
11. Ἀνταλλαγὴ τῆς ἐπίγειας ζωῆς μὲ τὴν αἰώνια ζωὴ τοῦ Θεοῦ
12. Ἡ εὕρεση τῆς βαθειᾶς καρδιᾶς
13. Ἡ γλώσσα τοῦ Θεοῦ
14. Ζώντας μὲ μία μόνο σκέψη
15. Ἡ πάλη μὲ τὸν πειρασμὸ
16. Ζῆλος γιὰ τὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ
17. Εὐχαριστώντας γιὰ ὅλα
ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
«Ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά Σε» (Ψαλμ. 2,4)
18. Ἡ νίκη τοῦ Χριστοῦ πάνω στὸν θάνατο: Ἡ κληρονομιὰ τοῦ ἀνθρώπου
19. Τὸ μυστήριο τῆς ὁδοῦ τῆς σωτηρίας
20. Πνευματικὴ ἀναγέννηση
21. Τὸ ἀλάθητο κριτήριο
22. Χαρισματικὴ ταπείνωση

Πίνακας ἁγιογραφικῶν χωρίων


Weight 0.77 kg
Dimensions 21.5 × 15.5 × 3 cm
Author

Archimandrite Zacharias Zacharou

Language

Greek

Book cover

Hardback Clothbound with Dust Jacket

Pages

527

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

2nd edition

Publication year

2017

ISBN

978-1-874679-86-8

About the Author

Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου

Ὁ Πατήρ Ζαχαρίας σπούδασε θεολογία στό Ὀρθόδοξο Θεολογικό Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου στό Παρίσι καί στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐγκαταβιώνει στή Μονή τῆς μετανοίας του, ὅπου διακονεῖ ὡς πνευματικός καί ὑπηρέτης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Περισσότερα…

Book Sample

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Πιστοὶ στὴ διαθήκη τῆς ἀγάπης”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more reviews on

In stock

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD