Τὸ χάραγμα τοῦ Χριστοῦ στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου

$24.00

Τὰ ρήματα ποὺ ἐκπορεύονται ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Θεοῦ, εἴτε διὰ τῶν Προφητῶν εἴτε διὰ τῶν Ἀποστόλων εἴτε διὰ τῶν ἁγίων Πατέρων, ποὺ διαμέσου τῶν αἰώνων εὐαρέστησαν στὸν Θεό, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ φανερώνουν τὶς ἰδιότητες τοῦ Ζῶντος Κυρίου: τὴν παντοδυναμία Του, τὴ μεγαλωσύνη τῆς ἁγιότητάς Του, τὴ σοφία Του καὶ τελικὰ τὴ μείζονα ἀγάπη τοῦ Υἱοῦ τῆς Ἀγάπης, ὁ Ὁποῖος «ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε». Τὸ ρῆμα Κυρίου ἀποκαλύπτει τὸ ἀρχέτυπό μας ποὺ εἶναι ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, κατ’ εἰκόνα τοῦ Ὁποίου πλαστήκαμε κατ᾽ ἀρχάς.

In stock

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD

Περιγραφή

Πληροφορίες

Ἡ ἐνέργεια τοῦ ρήματος τοῦ Κυρίου… φανερώνει ἐπίσης καὶ τὴν ἐλεεινὴ παραμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τὴν πτώση του. Ὁ ἄνθρωπος βρίσκει τὴν ἀλήθειά του ὄχι ἀπὸ τὴ σύγκρισή του μὲ ἄλλους θνητούς, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν «παράστασή» του ἐνώπιον τοῦ λαλοῦντος Κυρίου…
Ποιός εἶναι ὅμως αὐτὸς ποὺ θὰ ἀκούσει τὴ φωνή, θὰ δεῖ τὸ εἶδος τοῦ ρηματοδότου Χριστοῦ καὶ δὲν θὰ ἀλλοιωθεῖ, δὲν θὰ μετανοήσει, δὲν θὰ μεταβάλει τὶς ὁδούς του; Ποιός εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ γευθεῖ τὰ ρήματα τοῦ Παντοκράτορος Ἰησοῦ καὶ δὲν θὰ καμφθεῖ μέχρι τέλους ἀπὸ εὐγνωμοσύνη; Ποιός εἶναι αὐτὸς στὸν ὁποῖο ὁ Κύριος θὰ ἐμπιστευθεῖ τὰ ρήματα τοῦ Πατρός Του καὶ δὲν θὰ Τὸν ἀγαπήσει εἰς τέλος, μέχρι μίσους καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ ἑαυτοῦ του;


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Α. ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
1. Οἱ διαπροσωπικὲς σχέσεις στὸ φῶς τῆς σχέσεώς μας μὲ τὸν Θεὸ
2. Ἡ ἀκηδία τοῦ κόσμου καὶ ὁ ζῆλος τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ
3. Ὁ ἄνθρωπος ὡς κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσῳ τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας
4. Οἱ σκληροὶ λόγοι τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ καὶ τοῦ γέροντος Σωφρονίου
5. Βασικὲς πτυχὲς τῆς πνευματικῆς ζωῆς
6. Ἡ διπλὴ θεωρία στὴν πνευματικὴ ζωὴ
Β. ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ
1. Τὸ χριστιανικὸ κήρυγμα
2. Ἡ Θεία Λατρεία
3. Μετάδοση τῆς ἀγάπης γιὰ τὴ Θεία Λατρεία στοὺς νέους
4. Εὐρύτερη καὶ ἐπωφελέστερη συμμετοχὴ τῶν πιστῶν στὴ Θεία Λατρεία
5. Ἡ μεταποίηση τῆς αἰσχύνης σὲ δύναμη κατὰ τῶν παθῶν στὸ μυστήριο τῆς μετανοίας καὶ τῆς ἐξομολογήσεως
6. Ἀπὸ τὴν εὐχαριστία στὴ μετάνοια
7. Τέλεση καὶ βίωση τῆς Θείας Λειτουργίας
Γ. ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ
1. Τὸ ὑπερκόσμιο χάρισμα τῆς ἱερωσύνης
2. Προφητικὴ ζωὴ καὶ αὐθεντία στὴν Ἐκκλησία
3. Εὐχαριστία καὶ εὐγνωμοσύνη
4. Θεία ἔμπνευση
Δ. Η ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ 
1. Ἡ ὁδὸς τῆς ὑπακοῆς
2. Ἡ χριστιανικὴ ἄσκηση
3. Βιοτὴ «ἔξω τῆς παρεμβολῆς τοῦ κόσμου»
4. Ἡ χαρισματικὴ ταπείνωση
5. Τὸ μοναστήρι ὡς τόπος ὅπου εὐαρεστεῖται ὁ Θεὸς
6. Τὸ πνεῦμα τῆς κοινοβιακῆς ζωῆς
7. Τὸ μυστήριο τῆς ἡσυχίας
«Σχολάσατε καὶ γνῶτε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς»
Ε. Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
1. Ἡ βίωση τῶν κατὰ Θεὸν παθημάτων
2. Ὁ παράδοξος χαρακτήρας τοῦ Εὐαγγελίου
3. Ἡ ἀναστροφὴ τῆς πυραμίδας τοῦ κτιστοῦ κόσμου «Μακαρισμοὶ»
4. Ἡ μεγάλη ἐπιστήμη τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ καὶ τοῦ γέροντος Σωφρονίου
5. Ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ: δικαίωση τοῦ Θεοῦ καὶ δικαίωση τοῦ ἀνθρώπου
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ
Weight 0.68 kg
Dimensions 21.5 × 15 × 3 cm
Author

Archimandrite Zacharias Zacharou

Language

Greek

Book cover

Hardback Clothbound with Dust Jacket

Pages

439

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

2nd edition

Publication year

2015

ISBN

978-1-874679-99-8

About the Author

Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου

Ὁ Πατήρ Ζαχαρίας σπούδασε θεολογία στό Ὀρθόδοξο Θεολογικό Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου στό Παρίσι καί στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐγκαταβιώνει στή Μονή τῆς μετανοίας του, ὅπου διακονεῖ ὡς πνευματικός καί ὑπηρέτης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Περισσότερα…

Book Sample

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Τὸ χάραγμα τοῦ Χριστοῦ στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more reviews on

In stock

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD