Φιλοτιμία ἀγάπης

Μοναχισμός, τὸ ὑπέρτατο τίμημα τοῦ χαρίσματος

£24.00

Οἱ ὕμνοι τῆς Ἐκκλησίας τὴν Πεντηκοστὴ ἐκφράζουν τὰ ξένα ρήματα καὶ τὰ παράδοξα ἀπηχήματα τοῦ Πνεύματος, ποὺ ὑπερβαίνουν μὲν τὸν σκοτισμένο νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, μαρτυροῦν, ὡστόσο, τὴ φοβερὴ πραγματικότητα τοῦ Θεοῦ. Καὶ στὴν καρδιὰ ἐκείνου ποὺ εἶναι φορέας τῆς θείας ἀγάπης, τὸ Πνεῦμα ἀφήνει τοὺς παράδοξους στεναγμοὺς τῆς ἀπολυτρώσεως. Οἱ ὕμνοι τῆς Πεντηκοστῆς συνιστοῦν ξένο ἄκουσμα στὰ αὐτιὰ τοῦ κόσμου, καὶ μόνον ὅποιος εἶναι μεμυημένος μπορεῖ νὰ τοὺς ἐννοήσει. Ὁμοίως, τὰ παράδοξα ἀπηχήματα ποὺ ἀφουγκράζονται οἱ φίλοι τοῦ Χριστοῦ, λαλοῦν τὰ ἄφατα μυστήρια τῆς θείας ἀγάπης.

In stock

Περιγραφή
Πληροφορίες

ντως, στὰ μάτια τοῦ κόσμου ὁ μοναχισμὸς εἶναι παράδοξο φαινόμενο. Ὁ κόσμος ἀποτινάσσει ἀπὸ πάνω του τὸν ζυγὸ τῆς ταπεινώσεως, θέλοντας νὰ ἀποφύγει τὸν πόνο καὶ τὰ παθήματα. Ἐνῶ ὁ μοναχός, προσπαθώντας νὰ παραμείνει στὸν «συσσεισμὸ» τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, φέρει διαρκῶς τὸν ζυγὸ αὐτὸν καὶ γεύεται τὴ δύναμη ποὺ ἐναποκρύβει. Κάθε φορὰ ποὺ ταπεινώνει τὸν ἑαυτό του μπροστὰ στοὺς ἀδελφούς του ἢ ποὺ πενθεῖ μὲ αὐτομεμψία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἀνακαλύπτει ὅτι τὸ φορτίο του εἶναι ἐλαφρὸ καὶ μετατρέπεται σὲ τρυφή.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
Ἡ ἐξουθένωση τοῦ μοναχοῦ
Ἡ ἑτερότητα καὶ τὸ ἦθος τοῦ Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ
Ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ
Τὸ ἦθος τῆς ὁδοῦ τοῦ Κυρίου
Ὁ μοναχός, φορέας τῆς ἑτερότητας καὶ τοῦ ἤθους τοῦ Χριστοῦ
Ἅγιο αὐτομίσος
Ἡ ἀποστολὴ τοῦ μοναχοῦ καὶ ἡ διακονία του στὴν Ἐκκλησία
Μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ, ἡ ἀληθινὴ νίκη τοῦ μοναχοῦ
Ἡ ὑπερκόσμια δύναμη τῶν ἐντολῶν
Νίκη στὰ βάθη τῆς καρδιᾶς
Ἡ μακαριότητα τῆς ταπεινώσεως
Τὸ παράδοξο τοῦ μοναχισμοῦ
Ὁ ἀπόλυτος χαρακτήρας τοῦ μοναχισμοῦ
«Τηλικαύτη σωτηρία»
Ζῆλος γιὰ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ
Οἱ αἰώνιες διαστάσεις τοῦ μοναχισμοῦ
Πίστη καὶ ἀφοσίωση
Ἀτελεύτητη μετάνοια
Ἡ ἀκρίβεια τῆς ὑπακοῆς
Κρίκος στὴν ἁλυσίδα τῆς Παραδόσεως
Θεωρώντας τὸν ἑαυτό μας χειρότερο ἀπὸ ὅλους
Σταύρωση τοῦ νοῦ
Ὁ Θεὸς τοῦ Πατρός μας
Αὐτομίσος
Ἀνέπαυσες τὸν Γέροντά σου, ἀνέπαυσες τὸν Θεό σου
Ὁ ὑποστατικὸς τρόπος ὑπάρξεως στὴ μοναχικὴ πολιτεία
Τὸ ἱμάτιον ταπεινώσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τὸ πρότυπο τοῦ μοναχισμοῦ
Γνώση τοῦ Προσώπου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Θεσπέσια ταπείνωση
«Γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου»
«Ἵνα μὴ φανῶμεν τοῖς ἀνθρώποις»
Ἁγνότητα
Ἅγιες Γραφές
Βαθειὰ καρδιὰ καὶ ὑποστατικὴ προσευχή
Νικώντας τὴν τάξη τῆς φύσεως
«Τὴν ζωοποιὸν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ φέροντες»
Ὁ ἁγνὸς φόβος
Ἐπιβεβαίωση τῆς ἀλήθειας τῆς ὁδοῦ
Τὸ χάρισμα τῆς προφητικῆς ζωῆς
Ἄρνηση τῆς αὐτοδικαιώσεως
«Καιρὸς τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ»
Ἀσπαζόμενοι τὴ θεία ζωή
Ψαλμὸς 44ος – προφητεία γιὰ τὴ Θεοτόκο
Παράσταση στὴν αἰωνιότητα
Ἐνήχηση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ στὴν καρδιά
Μυστικὸς τόπος καὶ ἔσωθεν κάλλος
Τὸ ἱμάτιο τῆς ψυχῆς
Μυσταγωγία στὸν νυμφώνα
Ταπεινὴ καὶ ἁγία παρρησία
Τὸ προνόμιο τοῦ μοναχοῦ
Ἡ ἀστραπόμορφη κίνηση τοῦ ἀναγεννημένου πνεύματος
Οἱ ἀπόστολοι «ἀφέντες ἅπαντα, εὐθέως ἠκολούθησαν τὸν Χριστόν»
Μοναχισμός, ἀνταπόκριση ἐν σπουδῇ
Ὁ λαβὼν πῦρ φευγέτω
Ἡ ἐγρήγορση τῆς ἡσυχίας
Ὁ ἐσωτερικὸς ὀφθαλμός
Ἡ μωρία τῆς ἀγάπης τῶν φίλων τοῦ Χριστοῦ
Ἐκζήτηση τοῦ Προσώπου τοῦ Κυρίου
Μοναχισμὸς ὡς ἐκπλήρωση τῆς ἐντολῆς τῆς ἀγάπης
Πόθος νὰ πεισθεῖ ὁ Κύριος
Ὁ μοναχὸς ὡς εἰκόνα τῆς Πεντηκοστῆς
Ἡ παράφρων ἀγάπη τοῦ μοναχοῦ
Ταπείνωση, εὐχαριστία, χαρά
Οἱ φίλοι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
Ἡ νηφάλια μέθη τοῦ μοναχοῦ
Ἐπίλογος – Ὁ φρουρὸς τῆς καρδιᾶς
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ
Weight 0.648 kg
Dimensions 21.5 × 15.7 × 2.7 cm
Book cover

Hardback Clothbound with Dust Jacket

Pages

397

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

1st edition

Publication year

2023

ISBN

978-1-909649-99-6

Format

eBook, Printed

PDF Sample

Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου

Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Φιλοτιμία ἀγάπης”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more reviews on

Φιλοτιμία ἀγάπης

In stock