Ἡ Προσευχή ὡς ἀτελεύτητη δημιουργία

$27.00

σο περισσότερο τρίβεται κάποιος μὲ τὴ θεία ἐνέργεια στὴν πράξη τῆς προσευχῆς, τόσο ἐξαλείφεται τὸ κάλυμμα τῆς καρδιᾶς. Ὅταν συσσωρευθεῖ αὐτὴ ἡ ἐνέργεια, τὸ κάλυμμα αἴρεται τελείως, ἡ βαθειὰ καρδιὰ ἀνοίγει καὶ τότε ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου βρίσκει τὸν τόπο της, ὅπου τελεσιουργεῖται τὸ φοβερὸν τῆς παραστάσεως. Ὁ ὁρατὸς κόσμος ὑποχωρεῖ καὶ ὁ ἀνώτερος, ὁ πνευματικός, γίνεται ψαυστὴ πραγματικότητα. Ὁ νοῦς παύει νὰ διαλογίζεται καὶ σιγᾶ μὲ ἄκρα προσοχή. Ἡ καρδιὰ πληροῦται ἀπὸ ἕνα ζωοποιὸ φόβο εὐλαβείας. Ἡ ἀναπνοὴ συστέλλεται καὶ ὁ Θεὸς γίνεται «τὰ πᾶντα ἐν πᾶσι».

In stock

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD

Περιγραφή

Πληροφορίες

,τι διαδραματίζεται στὸν κόσμο μαρτυρεῖ τὸ ψεῦδος του· δείχνει τὴν ἀπουσία τοῦ Θεοῦ, συνάμα ὅμως καὶ τὴν κόλαση ἕνεκα τῆς ἀπουσίας αὐτῆς. Στὸν καθένα ἐναπόκειται νὰ κρίνει καὶ νὰ ἐπιλέξει. Ἂν ὁ ἄνθρωπος διαθέτει λίγη πνευματικὴ σοφία, θὰ στραφεῖ μὲ μανία, χωρὶς νὰ γνωρίζει ἀνάπαυση, πρὸς τὸν Θεό. Καὶ ἴσως μὲ τὴν ὁρμὴ αὐτὴ τοῦ πόθου γιὰ τὸν Κύριο νὰ ξεπεράσει καὶ ἐκείνους ποὺ γιὰ χρόνια ἀλλὰ μὲ ραθυμία βαδίζουν τὴν ὁδὸ ποὺ ὁδηγεῖ σὲ Αὐτόν. Μόνον αὐτὴ ἡ τρέλλα τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεὸ μπορεῖ νὰ νικήσει τὸν κόσμο, ποὺ ἔχει ἐκτραχηλισθεῖ, καὶ νὰ θεραπεύσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν παραλυσία καὶ τὸν λοιμὸ τῆς ἀκηδίας.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
Προσευχή, ὑπερφυσικὴ ἐργασία

ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΛΟΓΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ

Ὅποιος ἀγαπᾶ τὸν Θεὸ προσεύχεται σὲ Αὐτόν
Ἡ πνευματικὴ τελείωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴ χάρη τῆς προσευχῆς
Προσευχή, συνέργεια μὲ τὸν Θεὸ γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ καθ’ ὁμοίωση
Ἡ ἁγία χαρὰ τῆς προσευχῆς
Ἡ διαπασῶν τῆς θείας ἀγάπης
Προφητικὸς συσσεισμὸς στὴν προσευχή
Τρέχοντες γιὰ νὰ ἁρπάξουμε
Ἐκεῖνον ποὺ μᾶς κατέλαβε
Πνευματικὴ δομὴ τοῦ προσευχόμενου ἀνθρώπου
Μετασχηματιστὴς ἀγάπης
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ – πηγὴ ἐμπνεύσεως
Ἀσύγκριτη ἡ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ μὲ τὰ ἐπιτηδεύματα τῶν ἀνθρώπων
Καθαρὰ προσευχή
Τὰ φτερὰ τῆς προσευχῆς
Προσευχὴ – συνουσία Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου
Ἰδιώματα τῆς προσευχῆς
Σαλευόμενοι στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν τελειότητα
Προσευχὴ καὶ περιβάλλον, ὁρατὸ καὶ ἀόρατο
Θεραπεία καὶ ἑνοποίηση τῆς φύσεώς μας στὴ ζέση τῆς προσευχῆς
Ὁ διχασμὸς τῆς φύσεώς μας
φανερώνεται στὴν προσευχή
Μετάνοια καὶ ἀναγέννηση
Παράδοση στὴ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ
Ὁ Χριστός, ὑπόδειγμα μιμήσεως σὲ κάθε περίσταση
Τὸ δικαίωμα τῆς φιλαυτίας, ἀρχὴ τοῦ θανάτου· ἡ αὐτομεμψία, ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦ Κυρίου
Ὑποστατικὴ προσευχὴ ὑπὲρ ὅλου τοῦ κόσμου
Χαίροντες μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίοντες μετὰ κλαιόντων
Τὸ παρόν, ὁ πολύτιμος χρόνος τῆς σωτηρίας
Ἡ ὑπερφυσικὴ καὶ παράδοξη ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ
Ἡ θεωρία τοῦ Θεοῦ νεκρώνει καὶ ζωοποιεῖ
Δημιουργία υἱῶν Θεοῦ
Πολλοὶ γὰρ οἱ κλητοί, ὀλίγοι δὲ οἱ ἐκλεκτοί
Ἡ πιστότητα τῶν φίλων τοῦ Θεοῦ
Ἡ στενὴ ὁδός
Οἱ ἐντολὲς εἶναι σκληρές, διότι Αὐτὸς ποὺ ἐντέλλεται εἶναι Θεὸς καὶ ἔχει βάλει μεγάλο σκοπὸ γιὰ ἐμᾶς
Εὐγνωμοσύνη γιὰ τὴν πνευματικὴ παιδεία τῶν Πατέρων μας
Μεταμέλεια γιὰ τὸ ὀλίσθημα στὴ νοερὰ θεωρία του
Μὲ τὴν ἀληθινὴ μετάνοια ἀκόμη καὶ ἡ πτώση γίνεται ἀφορμὴ γιὰ μεγαλύτερη χάρη καὶ σταθερότητα
Στὴ βαθειὰ καρδιὰ κατέχει ὁ ἄνθρωπος τὴ φύση του
Προσευχή, ὁ πλοῦτος τῆς πνευματικῆς ζωῆς
Θεμέλια τῆς προσευχῆς
Ἡ παιδεία τοῦ Θεοῦ ὡς πλαίσιο προσευχῆς
Ἡ προσευχὴ ὡς βακτηρία στὴ σταυρικὴ ὁδό
Ἡ προσευχὴ ὡς προπόνηση γιὰ τὴν αἰωνιότητα
Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ἀγάπης
Ὁ πλατυσμὸς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς γνώσεως τοῦ Χριστοῦ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ὁ ἄνθρωπος, αὐτουργὸς τῆς ὁμοιώσεώς του μὲ τὸν Χριστό
Πεντηκοστὸς ψαλμὸς – Ἔκφραση μετανοίας
Προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ
Ἐπίλογος, «Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός»
Πίνακας Ἁγιογραφικῶν χωρίων
Weight 0.7 kg
Dimensions 21.5 × 16.4 × 2.8 cm
Author

Archimandrite Zacharias Zacharou

Language

Greek

Book cover

Hardback Clothbound with Dust Jacket

Pages

394

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

1st edition

Publication year

2022

ISBN

978-1-909649-85-9

About the Author

Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου

Ὁ Πατήρ Ζαχαρίας σπούδασε θεολογία στό Ὀρθόδοξο Θεολογικό Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου στό Παρίσι καί στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐγκαταβιώνει στή Μονή τῆς μετανοίας του, ὅπου διακονεῖ ὡς πνευματικός καί ὑπηρέτης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Περισσότερα…

Book Sample

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ἡ Προσευχή ὡς ἀτελεύτητη δημιουργία”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more reviews on

In stock

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD