Ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος

£15.00£18.50

«…ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν καὶ περιθέσεως χρυσίων ἢ ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος, ἀλλ’ ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πραέος καὶ ἡσυχίου πνεύματος, ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πολυτελές» (A’ Πετρ. 3, 3-4).

Περιγραφή
Πληροφορίες
Εντυπώσεις

Τίτλος πρωτοτύπου:
THE HIDDEN MAN OF THE HEART
(1 Peter 3:4)

Ὁ ἀληθινὸς σκοπὸς τοῦ ἀνθρώπου, καθορισμένος πρὸ χρόνων αἰωνίων, ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Δημιουργοῦ. Ἡ ἐκπλήρωσή τους ὅμως προϋποθέτει τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ νοῦ στὴν καρδιὰ καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀρχικῆς του ἀκεραιότητας. Διότι μόνο τότε γίνεται ἱκανὸς ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀγαπήσει τὸν Θεὸ μὲ ὅλο τὸ εἶναι του καὶ τὸν πλησίον του ὅπως τὸν ἐαυτό του, σύμφωνα μὲ τὴ διπλὴ ἐντολὴ τῆς ἀγάπης. Τέτοια ἦταν ἡ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου στὸν Παράδεισο· δὲν γνώριζε οὔτε διχασμὸ οὔτε ἐσωτερικὴ πάλη στὴν ψυχή. Ἡ φυσικὴ θεόσδοτη δύναμη τοῦ νοῦ του ἦταν συνεχῶς στραμμένη πρὸς τὸ Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ, καὶ ἡ ἀγαλλίασή του μέσα στὴ δόξα τοῦ Θεοῦ δὲν εἶχε τέλος. Τώρα ὅμως ὁ ἄνθρωπος εἶναι πεπτωκώς, καὶ ὁ νοῦς του διάχυτος σὲ ὅλη τὴν κτίση· ὁφείλει συνεπῶς νὰ ἐπιστρέψει στὴν καρδιὰ καὶ νὰ ἀνακαλύψει ἐκ νέου τὴν ἑνότητά του…. Ὅταν ὁ νοῦς ἐπιστρέψει στὴν καρδιά, ὁ Θεὸς ἐκεῖ τὸν ἐπιβλέπει. Εἶναι βυθισμένος στὴν κάμινο τῆς καρδιᾶς καὶ καθαίρεται μὲ τὸ βάπτισμα τοῦ πυρός, ποὺ ὁ Κύριος ἦλθε νὰ βάλει στὴ γῆ (βλ. Λουκ. 3,16· 12,49). Ὅταν ὁ νοῦς ἐξαγνισθεῖ πλήρως, γίνεται σὰν ἀστραπὴ καὶ εἶναι ἕτοιμος νὰ εἰσέλθει στὴ βαθειὰ καρδιά.

σσ. 222 καὶ 228.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Tὸ μυστήριο τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς: εἰσαγωγὴ
1. Ἡ ἀφύπνιση τῆς καρδιᾶς μὲ τὴ μνήμη τοῦ θανάτου
2. Ἡ ὥρα τοῦ θανάτου
3. Ἡ ἀφύπνιση τῆς καρδιᾶς μὲ τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ
4. Ἡ ἀφύπνιση τῆς καρδιᾶς μέσῳ τῆς αἰσχύνης στὸ μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως
5. Ἡ καλλιέργεια τῆς καρδιᾶς μὲ τὴ νήψη καὶ τὴν προσευχὴ
6. Ἡ προσευχὴ ὡς ἀτελεύτητη δημιουργία
7. Ἡ καλλιέργεια τῆς καρδιᾶς μὲ τὴ χάρη τῆς μετανοίας
8. Περὶ μετανοίας
9. Περὶ μετανοίας καὶ πάλης ἐναντίον τῶν παθῶν
10. Περὶ μετανοίας μέσα στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας
11. Ἡ καλλιέργεια τῆς καρδιᾶς μὲ τὴ σταύρωση τοῦ νοῦ
12. «Μπὲς μέσα στὴν καρδιά σου καὶ θὰ βρεῖς ἀνάπαυση»
13. Βαθειὰ καρδιά, νέες ἐνέργειες καὶ ἀληθινὴ ταπείνωση
14. Λόγος τοῦ Θεοῦ, θεία ἔμπνευση καὶ προφητικὴ ζωὴ
15. Περὶ τοῦ χαρίσματος τῆς γλωσσολαλιᾶς
16. Κήρυγμα στὴν ἀπόδοση τῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

Weight 0.535 kg
Dimensions 21.5 × 15 × 2.5 cm
Author

Archimandrite Zacharias Zacharou

Language

Greek

Book cover

Hardback Clothbound with Dust Jacket

Pages

323

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

4th edition

Publication year

2016

ISBN

978-1-874679-84-4

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more reviews on

Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου

Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.