Ὡς ἐκ νεκρῶν ζῶντες

Όμιλήματα Τεσσαρακοστῆς

£21.00£26.00

Τὸ «Ποτήριον» τοῦ Κυρίου εἶναι ἀπερίγραπτο. Εἶναι Ποτήριο θλίψεων, Ποτήριο παθημάτων, Ποτήριο θανάτου. Περιέχει ἀφενὸς τὴν ἀκατάληπτη κένωση καὶ τὴν ἀπερίγραπτη ταπείνωσή Του. Ὁ Κύριος ἤπιε τὸ Ποτήριον ἑκουσίως μέχρι τέλους, γιὰ νὰ τὸ καθαρίσει, νὰ τὸ ἀφανίσει, νὰ τὸ μετατρέψει σὲ Ποτήριο γλυκύτητας γιὰ τοὺς μαθητές Του. Μὲ τὸν Σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνάσταση ὁ Παντοκράτωρ Ἰησοῦς μεταβάλλει τὸ Ποτήριο τῶν θλίψεων καὶ τῶν παθημάτων σὲ «Ποτήριον ζωῆς αἰωνίου», γιὰ νὰ μεθύουν οἱ δοῦλοι Του, οἱ κράτιστοι φίλοι Του, μὲ τὴ νηφάλια μέθη τῆς θείας ἀγάπης. «Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι καὶ τὸ Ὄνομα Κυρίου (πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου προσκαίρου καὶ αἰωνίου) ἐπικαλέσομαι».

Περιγραφή
Πληροφορίες

Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ὡς φῶς σωστικὸ  ἀναπροσανατολίζει τὴ ζωή μας. Συνιστᾶ μύηση στὴ διάβαση ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς φθορᾶς στὴν εὐλογημένη Βασιλεία ποὺ φανέρωσε ὁ Χριστός. Μὲ ὑπακοὴ στὴν ἀμίαντη Ἐκκλησία, καὶ ἑνωμένοι μὲ τὰ ὑπόλοιπα μέλη της, ἀναλαμβάνουμε τὸν αγώνα ποὺ προτείνει στὰ τέκνα της. Ἔχουμε τὸ βλέμμα προσηλωμένο στὸ τέρμα τῆς ὁδοῦ, στὸν Σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἀπὸ τὰ ὁποῖα πήγασε ἡ χάρη τῆς σωτηρίας γιὰ τὸ γένος τῶν ανθρώπων. Ταπεινὰ καὶ ἑκούσια μὲ τὴ νηστεία, τὴν αὐτομεμψία καὶ τὴν προσευχὴ προσφέρουμε στὸν Θεὸ τὴ μηδαμινὴ θυσία τῆς νεκρώσεώς μας γιὰ τὴν ἁμαρτία. Λαμβάνουμε μικρὴ γεύση θανάτου, ὥστε νὰ ἑλκύσουμε τὸ ἄγγιγμα τοῦ Ἁγίου τῶν Ἁγίων, τὴν πνοὴ τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ποὺ θὰ ἐνισχύσει τὴ φύση μας γιὰ νὰ «κροτήσωμεν Πάσχα αἰώνιον», καὶ θὰ μᾶς καταστήσει μετόχους ἀνεκλάλητης ἀγαλλιάσεως καὶ «κρείττονος ἀναστάσεως» στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ὁποίου τὴν πρώτη ἐπιφάνεια ἀγαπήσαμε.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Εἰσαγωγή
Ἡ ἀνάκληση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸν Οὐρανό

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ἁγία ζωή
Μαθητεία στὸν Χριστό
Πίστη καὶ καρδιακὴ ἀναγέννηση
Ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
Ἁγιασμός, ἡ ὅραση τοῦ μέλλοντος αἰῶνος
Τὸ Μυστήριο τῆς Χάριτος
Περὶ τῆς ἁγίας ἐσωτερικῆς ζωῆς
Ἡ ἔνταση τῆς καρδιακῆς ἡσυχίας
Περὶ τοῦ Ἀκτίστου Φωτὸς τῆς ἐρχομένης Βασιλείας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
Σταύρωση μὲ τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν
Ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ, τὸ πρὸ αἰώνων μυστήριο
Ἡ μαθητεία τοῦ Σταυροῦ
Σταυρός, ἡ ἀληθινὴ νίκη
Ὁ σταυρὸς τῆς θεωρίας
Οἱ δύο σταυροὶ στὴν ἀσκητικὴ πρακτική
Ὁ σταυρὸς τῆς θεωρίας στοὺς ἁγίους Σιλουανὸ καὶ Σωφρόνιο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
Μακαρισμοί
Ὁ Μεγάλος Κανόνας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ
Ἐπιζητώντας θρόνους
Τὸ Ποτήριον τοῦ Χριστοῦ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ
Ἀναλαμπὴ δόξας
«Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε»

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται
Τὸ μυστήριο τῆς Ζωῆς
Σταυρός, ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου

ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Διὰ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ


Weight 1.09 kg
Dimensions 21 × 15 × 4 cm
Author

Archimandrite Zacharias Zacharou

Language

Greek

Book cover

Hardback Clothbound with Dust Jacket, Paperback

Pages

659

Edition

1st edition

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Publication year

2021

ISBN

978-1-909649-51-4, 978-1-909649-53-8

Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου

Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ὡς ἐκ νεκρῶν ζῶντες”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more reviews on