Μοναχισμός, τὸ περιεκτικὸ χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Προσέγγιση στὴν παρακαταθήκη τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου

$26.00

πραγματικὰ χαρισματοῦχος μοναχὸς φεύγει ἀπὸ τὶς τιμὲς σὰν ἀπὸ φωτιά. Γνωρίζει ὅτι σβήνουν τὴ φλόγα τῆς ἀγάπης γιὰ τὸν Θεὸ ποὺ πυρώνει τὴν καρδιά του καὶ παρεμποδίζουν τὸ ρεῦμα τοῦ θείου θελήματος νὰ ρέει μέσα του καὶ νὰ τὸν καθοδηγεῖ. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ὁ μοναχὸς δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ διδάσκει, ἐκτὸς ἂν τὸ λάβει ὡς ἐντολὴ καὶ ἐξουσιοδοτηθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Θὰ προτιμοῦσε ὅμως νὰ κάνει τὰ πάντα γιὰ νὰ παραμείνει κρυμμένος ἀπὸ τὰ μάτια τοῦ κόσμου, ὥστε νὰ «μὴ φανῇ τοῖς ἀνθρώποις» καὶ «μεῖζον κρῖμα λήψεται», ἀλλὰ νὰ βρίσκεται μόνο κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ Θεοῦ, «τοῦ βλέποντος ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ἀποδίδοντος ἐν τῷ φανερῷ». Ἐπίσης, δὲν ἀποζητᾶ παρηγοριὰ ἢ ὑποστήριξη ἀπὸ τὸν κόσμο, ἀλλὰ θέτει ὅλη του τὴν ἐλπίδα στὸν Κύριο. Αὐτὸν ἔχει «ὡς ἄγκυραν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν», ποὺ τὸν ὁδηγεῖ «εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος».

United States dollar ($) - USD
  • Pound sterling (£) - GBP
  • Euro (€) - EUR
  • United States dollar ($) - USD
  • Canadian dollar ($) - CAD
  • Australian dollar ($) - AUD
  • New Zealand dollar ($) - NZD

Περιγραφή

Πληροφορίες

ταν χωρὶς συμβιβασμοὺς ὁ μοναχὸς βρίσκεται σὲ ὑπακοή, βιώνει πλῆθος πνευματικῶν ἀλλοιώσεων· εἶναι πλήρης θείας ἀλήθειας καὶ ἄφθαρτης παρακλήσεως. Ἡ ὁλοτελὴς σταύρωσή του ἑλκύει τὴν ἐπισκοπὴ τοῦ Κυρίου πρὸς αὐτὸν μέρα καὶ νύχτα, καθὼς ὁ Κύριος ἀναγνωρίζει στὸ πρόσωπο τοῦ δούλου Του συγγενικό Του πνεῦμα. Παρόλο ποὺ ἔχει γίνει «κτηνώδης παρὰ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ», ἔκθαμβος ἀνακαλύπτει ὅτι βρίσκεται ἀδιάστατα στὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Μέσα ἀπὸ τὴν ἀδιάκοπη παράδοσή του στὸ θέλημα τοῦ Γέροντά του, ὁ μοναχὸς ἐνοικεῖ στὸ ρεῦμα τοῦ θείου θελήματος, καὶ ὡς ἐκ τούτου, μέσα του σκηνώνει ἡ δωρεὰ τῆς Πεντηκοστῆς, τὸ χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ὁ μοναχὸς ποὺ καλλιεργεῖ πνεῦμα συντετριμμένο καὶ ὑφίσταται τὶς ἀλλοιώσεις τῶν παρακλήσεων τῆς χάριτος, ἀποβαίνει ὑπερκόσμια εἰκόνα τοῦ μυστηρίου τῆς Πεντηκοστῆς. Φέρει μέσα του τὴν παρηγοριὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ φωτίζει τὸν νοῦ του καὶ ἐνισχύει τὴν καρδιά του νὰ δράμει τὴν ὁδὸ τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ. Ὅσοι ἐμμένουν σὲ τέτοιο εἶδος ζωῆς καὶ ἔχουν διέλθει τὴν αὐτοεκμηδένιση ἐνώπιον τῶν κριμάτων τοῦ Θεοῦ, καθίστανται ἱκανοὶ νὰ κράζουν μὲ παρρησία πρὸς τὸν Θεὸ τῶν Πατέρων τους μὲ τοὺς λόγους τοῦ Ψαλμοῦ: «Ἐκολλήθη τῷ ἐδάφει ἡ ψυχή μου· ζῆσόν με κατὰ τὸν λόγον Σου».


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
Εἰσαγωγὴ

ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟ
Ἡ ἀνεστραμμένη προοπτικὴ τῆς μοναχικῆς ζωῆς
Χαρισματικὴ Θεοκρατία
ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Δίψα Θεοῦ
Τὸ Ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἡ πνοὴ τοῦ μοναχοῦ
Ἀπαράκλητη μετάνοια
Πάχυνση τῆς ψυχῆς τοῦ μοναχοῦ μὲ τὸν ἄρτο τῶν δακρύων
Καινὴ Ἀρχή, Καινὰ Ἐλέη, Καινὸ ᾎσμα Εὐγνωμοσύνης καὶ Ἀγάπης
Ἡ προφητικὴ βιοτὴ τοῦ Μοναχισμοῦ
Ἡ γέννηση τοῦ λόγου στὴν καρδιὰ τοῦ μετανοοῦντος
Εὐχαριστία καὶ πνευματικὴ υἱοθεσία
Ἐχόμενοι τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ
Ἡ Χριστοειδὴς εὐπάθεια
Πνευματικὴ ἔνταση σὲ καιρὸ θλίψεων
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΨΗ
Ἡ μνήμη τῆς κολάσεως στὸν ἅγιο Ἡσαΐα τὸν Ἀναχωρητὴ
Ἡσυχαστικὴ βιοτὴ στὸν ἅγιο Ἡσύχιο
Θετικὴ ἄσκηση
Νήψη – Ἐπιστήμη ἐπιστημῶν καὶ Τέχνη τεχνῶν
Ἐπίλογος – Ὡς ἐκ νεκρῶν ζῶντες
Πίνακας Ἁγιογραφικῶν χωρίων
Weight 0.935 kg
Dimensions 21 × 15 × 4 cm
Author

Archimandrite Zacharias Zacharou

Language

Greek

Book cover

Hardback Clothbound with Dust Jacket, Paperback

Pages

508

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

1st edition

Publication year

2020

ISBN

978-1-909649-49-1, 978-1-909649-50-7

About the Author

Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου

Ὁ Πατήρ Ζαχαρίας σπούδασε θεολογία στό Ὀρθόδοξο Θεολογικό Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου στό Παρίσι καί στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐγκαταβιώνει στή Μονή τῆς μετανοίας του, ὅπου διακονεῖ ὡς πνευματικός καί ὑπηρέτης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Περισσότερα…

Book Sample

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Μοναχισμός, τὸ περιεκτικὸ χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more reviews on