Πνευματικὰ Κεφάλαια

£19.00

Εἶναι ἐντελώς ὀφθαλμοφανὲς ὅτι ἄν οἱ ἄνθρωποι ζοῦσαν μεταξύ τους ὡς ἀληθινοὶ ἀδελφοί, ὅπως θα ὄφειλαν νὰ ζοῦν τότε ἡ ζωὴ πάνω στὴ γῆ θὰ ἦταν ἀπεριόριστη εὐτυχία, ἀκόμη καὶ «μακαριότητα», τέτοια ποὺ κανὲνας δὲν θὰ ἤθελε νὰ πεθάνει προσδοκώντας τὸν «παράδεισο». Ὅμως… ἡ ἁμαρτία εἰσηλθε στὸν κόσμο, καὶ ἡ ἀδελφοκτονία «ἔπνιξε στὸ αἷμα» ὅλη τὴν ἱστορία  μας ἐπάνω στὴ γῆ.

Οἱ ἄνθρωποι σκέπτονται πολὺ καὶ ἀδιάκοπα γιὰ τὸ ποιό σύστημα ἀμοιβαίων σχέσεων, ποιούς κανόνες κοινωνικότητας κλπ., πρέπει νὰ θεσπίσουν, οὕτως ὥστε να βελτιώσουν τη ζωή τους. Ὡστόσο, εἶναι πολὺ λίγοι αὐτοὶ ποὺ ἀξιόπιστα γνωρίζουν ὅτι ἄν δὲν ἀλλάξουν οἱ ἄνθρωποι ἐσωτερικά, κανένα σύστημα κανόνων δὲν θὰ τοὺς σώσει…

In stock

Περιγραφή
Πληροφορίες

ὁδὸς πρὸς τὴν ἀπελευθέρωσή μας περνᾶ μέσα άπο τὴν ἀποταγη τῶν πολλών επιθυμιῶν μας, ποὺ γεννοῦν ἡ ἁμαρτία καὶ τὰ πάθη. Ἄν δηλαδὴ στεροῦμαι κάτι, ἄν κάποιος μὲ ἐγκαταλείπει, ἄν δὲν μὲ ἀγαποῦν, ἄν δὲν θέλουν νὰ μὲ βλέπουν, καὶ τὰ παρόμοια, τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐτὰ δὲν πρέπει νὰ μὲ «σκοτώνει». Αὐτό βέβαια κατορθώνεται μὲ τὴν πράξη τῆς ἀποταγῆς. Ὄχι μόνο οἱ μοναχοί, ἀλλὰ καὶ ὅλοι ὅσοι ἀγαπησαν τὸν Χριστὸ καὶ θέλουν νὰ Τὸν ἀκολουθήσουν, μετέρχονται τὴν ἄσκηση αὐτη. Μποροῦνε τότε πράγματι νὰ ποῦμε ὅτι, ὅποιος νικᾶ τὸν ἑαυτό του, γίνεται ἀήττητος. Ὅλοι μας συχνὰ «εἰς θάνατον παραδιδόμεθα» ό σωματικὸς ὅμως θάνατος, ἡ ἁποχώρηση δηλαδὴ ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο, συνήθως δὲν ἔρχεται ἀμέσως. Πεθαίνουμε χίλιους θανάτους κάθε ἡμέρα σε κάθε μία ἀπο τὶς μικρὲς ἀποταγές μας καὶ, κατὰ τὸ μέτρο ποὺ αὐξάνει σὲ μᾶς ἡ ἐλευθερία ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὴ δουλεία σὲ ὁποιονδήποτε, τὸ πνεῦμα μας ἐλευθερώνεται γιὰ τὸν ἄλλο κόσμο, γιὰ ἄλλο ἐπίπεδο τοῦ Εἶναι.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Kόπος ἀγάπης»
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Ἐκεῖνος ποὺ νικᾶ τὸν ἑαυτό του μένει ἀήττητος
2. Ὅταν τὰ παιδιὰ προχωροῦν στὸν γάμο
3. Ἡ ἐπίδραση τοῦ ἄθεου κόσμου
4. Ἀπομόνωση
5. Ὅταν δὲν ὑπάρχουν λόγοι παρακλήσεως
6. Κάποτε πρέπει γιὰ λίγο νὰ ἀπομονωθοῦμε
7. Ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἱερέα
8. Συνάντηση μὲ τὸν πνευματικὸ πατέρα
9. Ἡ ὁδὸς τοῦ ἱερέα
10. Παρηγοριὰ σὲ χήρα
11. Ἡ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν
12. Ὁ πόνος καὶ ὁ κόπος τῆς ζωῆς
13. Παθήματα καὶ ἐνσυναίσθηση-συμπόνια
14. Ψυχιατρικὴ
15. Τὸ Σχέδιο καὶ ἡ Πρόνοια τοῦ Δημιουργοῦ
16. Ὁ αγώνας τοῦ ἱερέα
17. Ὁ σταυρὸς
18. Συμβουλὲς σὲ νεαρὴ κόρη
19. Καριέρα στὴν Ἐκκλησία
20. Τὰ μοναστήρια τῆς ἐποχῆς μας
21. Συκοφαντίες
22. Ἡ ἐπιλογὴ τῆς ὁδοῦ τοῦ μοναχισμοῦ
23. Πῶς ἐνεργοῦν τὰ δαιμόνια
24. Ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναίκα
25. Ἡ ἀσθένεια, οἱ διωγμοὶ καὶ ἡ προσευχὴ
26. Ἡ ἀληθινὴ «καλλιέργεια»
27. Μοναχικὴ κουρὰ
28. Ἡ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως
29. Ὁ θάνατος
30. Μοναχισμὸς καὶ γάμος
31. Ὀρθοδοξία καὶ Καθολικισμὸς
32. Ἡ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν
33. Ἡ δημιουργικότητα
34. Ἡ προσοχὴ πρὸς τοὺς ανθρώπους
35. Οἱ θεολογικὲς σχολὲς
36. Πρὸς τοὺς καθηγητὲς τῆς Θεολογίας
37. Ἡ τάξη τῆς πνευματικῆς παιδείας
38. «Στὸν Οἶκο τοῦ Θεοῦ δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ τοὺς ὑψηλόφρονες καὶ ἐπηρμένους»
39. Ἡ ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας
40. Ὁ ἀγώνας τῶν λειτουργῶν τῆς Ἐκκλησίας
41. Περὶ προσευχῆς
42. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι δυσκολεύουμε τὸν Θεὸ
43. Ἡ μετάνοια
44. Ἡ καρδιακὴ εἰρήνη
45. Τὸ πικρὸ ποτήριο τῆς διακονίας
46. Ἡ ἀπόρριψη
47. Ἡ νίκη τοῦ Χριστοῦ
48. Ἡ Θεία Πρόνοια
49. Τὰ αἴτια τῶν παθημάτων τοῦ κόσμου
50. Ἡ Θεία Λειτουργία
51. Ὁ φόβος τῶν ἄλλων
52. Οἱ θλίψεις τῆς πνευματικῆς πατρότητος
53. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἀναμόρφωση
54. Δίψα ψυχῆς, ἀληθινὴ προσευχὴ καὶ Λειτουργία
55. Ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ
56. Ἡ σιωπὴ τοῦ Κυρίου
57. Ἡ προσευχὴ γιὰ τὸν κόσμο
58. Οἱ διωγμοὶ
59. Ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ
60. Ἡ προσευχὴ γιὰ τὸν κόσμο
61. Ἡ διακονία τοῦ Πνευματικοῦ
62. Ἡ ἵδρυση τῆς μονῆς
63. Τὰ γηρατειὰ
64. Ἔμπνευση
65. Ἡ κρίση τῶν παιδιῶν
66. Ἡ παράταση τῆς ζωῆς
67. Τὰ παιδιὰ καὶ οἱ ἐντολὲς
68. Προσευχὴ καὶ παθήματα
69. Ἡ Ἀνάσταση
70. Ἡ ὑπομονὴ
71. Ἡ γλώσσα τῶν ἀκολουθιῶν μας
72. Ἡ εὐλογία γιὰ τὴν ἔξοδο
73. Ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ
74. Ἡ Ρωσία
75. Ἡ ἐπικείμενη ἔξοδος
76. Ἕνωση καὶ παράδοση τοῦ ἑαυτοῦ μας
77. Ἡ ἀνυπακοὴ
78. Ὁ κόσμος χωρὶς προσευχὴ
79. Ἡ προσευχὴ
80. Ὁ ἱερέας
81. Τὸ τόλμημα τῆς δημιουργίας
82. Ἡ ἀγάπη
83. Ἡ κατάσταση τῆς ἀνθρωπότητας
84. Οἱ μοναχοὶ
85. Ἡ ἐνοριακὴ ζωὴ
86. Ὁ ὑπέροχος κόσμος
87. Ἡ κοινωνικὴ διάσταση τοῦ Εὐαγγελίου
88. Ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ἡ Δύση
89. Ἡ γνήσια πομόνωση
90. Ἡ δημιουργικότητα
91. Τὸ νόημα τῆς ζωῆς
92. Ἡ σύγχρονη θεολογία καὶ ὁ «θάνατος» τοῦ Θεοῦ
93. Ἡ πίστη
94. Οἱ μοναχοὶ
95. Ἡ ἀπόγνωση
96. Ἡ διάβαση στὴν Ὀρθοδοξία
97. Τὸ Βατικανὸ
98. Τὸ προσωπικὸ παράδειγμα
99. Ὁ Οἰκουμενισμὸς καὶ τὸ Filioque
100. Μιὰ θλιβερὴ ἱστορία: ἕνα ξεχασμένο θαῦμα, ἕνας ξεχασμένος θάνατος, μιὰ ξεχασμένη ἀγάπη καὶ ὁ τρίτος γάμος
ANAΛΥΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ


Weight 0.55 kg
Dimensions 21.5 × 15 × 2.6 cm
Author

Saint Sophrony Sakharov

Language

Greek

Book cover

Hardback Clothbound with Dust Jacket

Pages

366

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

1st edition

Publication year

2021

ISBN

878-1-909649-09-5

Saint Sophrony the Athonite
Ἅγιος Σωφρόνιος ὁ Ἀθωνίτης

Saint Sophrony, started his monastic life on Mount Athos. His acquaintance with Saint Silouan became the landmark of his life. He lived as a cenobitic monk at St Panteleimon’s monastery and later as a hermit in the caves of Karoulia. After twenty two years on the Holy Mountain, he travelled to Paris for medical treatment, where he served as a parish priest. In 1959, he founded our monastery in Essex, England, where he served as the abbot and spiritual father. Towards the end of his life he withdrew to live once more as a recluse.

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Πνευματικὰ Κεφάλαια”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more reviews on

Πνευματικὰ Κεφάλαια

In stock