Ἄσκηση καὶ Θεωρία

£16.00

Δὲν ἔβλεπα τὴν ὁδὸ μπροστά μου· δὲν γνώριζα πῶς νὰ εἰσέλθω σὲ αὐτὴ τὴ ζωή, ἀπὸ ποῦ νὰ ἀρχίσω· αἰσθανόμουν τὸν ἑαυτό μου μέσα σὲ γνόφο καὶ ρώτησα:
«Τί νὰ κάνω γιὰ νὰ κληρονομήσω τὴν αἰώνια ζωή»;
Καὶ μοῦ δόθηκε ἡ ἀπάντηση:
«Νὰ προσεύχεσαι, ὅπως ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ ὁποῖος γιὰ χρόνια ἔκραζε, “Κύριε, φώτισόν μου τὸ σκότος”, καὶ εἰσακούσθηκε.
»Νὰ προσεύχεσαι μὲ τὰ λόγια τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὠδῆς, “Λαμψάτω, ὦ Φωτοδότα, καὶ ἐμοὶ τῷ ἁμαρτωλῷ τὸ φῶς Σου τὸ ἀπρόσιτον”, καὶ νὰ ἐνδυναμώνεις στὴν πίστη, ἐνθυμούμενος ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν προσεύχεται γιὰ πράγματα ποὺ δὲν μποροῦν νὰ γίνουν».

In stock

Περιγραφή
Πληροφορίες

ν στὰ γηρατειά μου ἐπιτρέπω στὸν ἑαυτό μου νὰ μιλήσει ἔτσι, δὲν εἶναι διότι ὁ ἴδιος ἐπέτυχα τὴν τελειότητα, ἀλλὰ διότι κατανοῶ πὼς δὲν ὑπάρχει ἄλλη ὁδὸς γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητος ἐκτὸς ἀπὸ ἐκείνη τοῦ Εὐαγγελίου,οὔτε ἄλλος Σωτήρας τῆς ἀνθρωπότητος ὑπάρχει ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Χριστό, καὶ οὔτε μπορεῖ νὰ ὑπάρξει. Πολλοὶ λένε: «Καλά, ἀλλὰ ἂν ὅλοι γίνουν μοναχοί, τότε ὁ κόσμος θὰ ἐκλείψει…». Ὄχι, δὲν θὰ ἐκλείψει, ἀλλὰ θὰ ἔλθει ἡ γενικὴ ἀνάσταση, καὶ ἡ ἱστορία τοῦ κόσμου θὰ λάβει τέλος ὄχι μὲ καταστροφή, ἀλλὰ μὲ χαρμόσυνο θρίαμβο καὶ ἀνώδυνη διάβαση στὴν ἀθάνατη ζωή.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγικὰ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Ι. ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΣΚΗΣΕΩΣ
Α΄ Ἡ χριστιανικὴ ἄσκηση
Β΄ Οἱ τρεῖς βαθμοὶ τῆς ἀποταγῆς
Γ΄ Τὰ τρία στάδια τῆς μοναχικῆς κλήσεως
Δ΄ Οἱ μοναχικὲς ὑποσχέσεις
1. Ὑπακοὴ
2. Παρθενία
3. Ἀκτημοσύνη
4. Σταθερότητα
ΙΙ. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΤΑΓΩΝ
κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη Κασσιανὸ τὸν Ρωμαῖο καὶ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Σιναΐτη
ΙΙΙ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΙV. Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Α΄ Τὸ Μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος
Β΄ Ἀποκάλυψη καὶ δογματικὴ γνώση
Γ΄  Τριαδολογικὲς ἀντινομίες
Δ΄ Θέωση
Ε΄ Ἡ ὁδὸς τῆς ἑνότητος
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
V. ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
VΙ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΣΕΛΙΔΩΝ

Weight 0.41 kg
Dimensions 21.5 × 15 × 2 cm
Author

Saint Sophrony Sakharov

Language

Greek

Book cover

Hardback Clothbound with Dust Jacket

Pages

187

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

3rd edition

Publication year

2019

ISBN

978-1-909649-26-2

PDF Sample

Saint Sophrony the Athonite
Ἅγιος Σωφρόνιος ὁ Ἀθωνίτης

Saint Sophrony, started his monastic life on Mount Athos. His acquaintance with Saint Silouan became the landmark of his life. He lived as a cenobitic monk at St Panteleimon’s monastery and later as a hermit in the caves of Karoulia. After twenty two years on the Holy Mountain, he travelled to Paris for medical treatment, where he served as a parish priest. In 1959, he founded our monastery in Essex, England, where he served as the abbot and spiritual father. Towards the end of his life he withdrew to live once more as a recluse.

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ἄσκηση καὶ Θεωρία”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more reviews on

Ἄσκηση καὶ Θεωρία

In stock